VUENDLE Endringsledelse på egen arbeidsplass

Endringsledelse på egen arbeidsplass

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne. Studiet er organisert som samlingsbasert deltidsstudium, går over et halvt år og gir 15 studiepoeng.

 

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger à 2-3 dager (2+2+3 dager). Samlingene vil foregå på dagtid, med en varighet av 7 timer pr dag. I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i basisgrupper som en del av læringsprosessen. (Basisgrupper er organiserte grupper hvor studentene skal samarbeide om oppgaver.)

 

Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav). Oppgaven vil være knyttet til studentenes praksis med utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene, samt hvordan teorien kan komme til syne og/eller brukes i praksis.

 

Det sentrale elementet i transformasjonen teori – praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor blir utvikling av refleksjonskompetanse et viktig element som følger samlingene. 

 

Hjemmeoppgaven legges opp og følges av foreleser og kursleder.

Omfanget av arbeid mellom samlingene legges opp av den enkelte kursleder/foreleser og basisgruppene, med en progresjon og et omfang som tilpasses slik at studentene kan gjennomføre dette ved siden av full jobb. Foreleser gir tilbakemeldinger på arbeidet.

Studiemodeller
Endringsledelse på egen arbeidsplass
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår
O
15
Bakgrunn for studiet

Helselederutdanningen er en praksisrettet og fleksibel lederutdanning for deg som ønsker å bli eller som er leder i helse- eller omsorgssektoren.

Studiet tilbys på deltid i samarbeid med din kommune, er samlingsbasert og kan tas ved siden av jobb.

Utdanningen gir deg og din virksomhet:

 • nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om endringsbegrepet i offentlig tjesteyting generelt og i helse- og omsorgstjenesten spesielt
 • har kunnskap om ulike metoder som virkemidler for endringer
 • har kunnskap om implementeringsmetoder av endringer
 • har kunnskap om gjennomføring av evalueringersmetoder
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan implementere og drifte kontinuerlige endringsprosesser
 • kan lede og gjennomføre endringer
 • kan utvikle relevante og vesentlige indikatorer for resultatoppnåelse av endringer
 • kan evaluere resultater av endringen
 • kan identifisere forbedringsområder på egen arbeidsplass
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i lederkompetanse generelt og forutsetningene for endringsledelse spesielt
 • kan bidra til å sette i gang endringer ved egen arbeidsplass
 • har innsikt og metodekunnskap som utgjør et tilstrekkelig grunnlag for utvikling av endringsprosesser
 • har kompetanse i kontinuerlig endringsarbeid, forbedring og oppfølging
Arbeids- og undervisningsformer

Som overordnede prinsipper for læring vektlegges tverrfaglighet, samarbeid, refleksjoner, erfaringslæring og studentaktive arbeidsformer. Undervisning og læring skjer gjennom en kombinasjon av forelesninger og oppgaveskriving. Det vil bli anvendt ulike pedagogiske metoder.
 

Mellom samlingene, og for å oppnå tverrfaglig erfaringsutveksling, skal studentene arbeide i grupper og ha et ansvar for å følge opp det obligatoriske arbeidskravet i emnet. Deler av dette arbeidet vil være basert på veiledning via det nettbaserte e-læringsverktøyet Fronter, som er høgskolens verktøy for elektronisk studiestøtte.

Målgruppe

Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen pleie- og omsorgssektoren, men er også nyttig for andre sektorer som berøres av arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå, samt fullført og bestått følgende emner fra «Årsstudium lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren» ved Høgskolen i Innlandet, eller tilsvarende:

 • Modul 1 «8SHL175 Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter» (7,5 stp)
 • Modul 4 «8SHL475 Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse» (7,5 stp)
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Internasjonalisering

Ikke spesifikt fokus på internasjonalisering i dette studiet.

 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett.

Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet

Vurderingsformer

Vurderingsformen fremgår av emnebeskrivelsen.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring