VUBET Beslutninger og tiltak i barnevernet

Beslutninger og tiltak i barnevernet

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Emnet retter oppmerksomheten mot barnevernstjenestens arbeid fra de mottar en bekymringsmelding om et barn, gjennomfører en barnevernsundersøkelse og iverksetter tiltak som angår barnet og familien.

Barnevernsarbeid er et komplekst fagfelt og i emnet legges det vekt på det vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlaget for å forstå sammenhengen mellom problem- og løsningsforståelse, og hvilken faglig tilnærming som vil være hensiktsmessig.

Det verdimessige utgangspunktet er at barnet har rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse, samt rett til nødvendige tjenester og tiltak fra barnevernet. Hvis det er mulig skal barnet få hjelp i egen familie og i lokalmiljøet. Barnets rett til medvirkning vies oppmerksomhet, samt på anerkjennende kommunikasjon og samhandling, hvor målet er å styrke barns og unges omsorg og trygghet. Ivaretagelse av barnets behov står i sentrum.

Sentrale tilnærminger knyttet til beslutningsprosesser og tiltaksarbeid vil bli problematisert, og dilemmaer og praksiserfaringer knyttet til fagutøvelsen vil bli gjenstand for analytisk, etisk og kritisk refleksjon. Oppmerksomheten rettes spesielt mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Emnet skal videreutvikle studentenes samlede og helhetlige profesjonelle kompetanse og handlingskompetanse i beslutnings- og tiltaksarbeid med barn og unge og deres familier.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av et emne på 30 studiepoeng. Emnet gjennomføres sammen med studenter på Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, som har valgt fordypningen Beslutninger og tiltak i barnevernet.

Studiemodeller
Emneoversikt Beslutninger og tiltak i barnevernet
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår2024 Høst
O
1515
Bakgrunn for studiet

Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid utøves av profesjonelle yrkesutøvere i barnevernstjenesten på kommunalt nivå, i samarbeid med andre deler av det kommunale og statlige tjenesteapparatet. I dette emnet er fokus på barnevernstjenestens arbeid fra de mottar en bekymringsmelding om et barn, gjennomfører en barnevernsundersøkelse og iverksetter tiltak i forhold til barnet og familien. Både undersøkelses- og tiltaksarbeid gjøres i nært samarbeid med barn og deres familier, deres nettverk og andre samarbeidspartnere.

Barnevernsarbeid er et komplekst fagfelt og i emnet legges det vekt på det vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlaget for å forstå sammenhengen mellom problem- og løsningsforståelse, og hvilken faglig tilnærming som vil være hensiktsmessig. Det verdimessige utgangspunktet er at barnet har rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse, og at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak fra barnevernet. Hvis det er mulig skal barnet få hjelp i egen familie og i lokalmiljøet. Det er fokus på barnets rett til medvirkning, og på anerkjennende kommunikasjon og samhandling, hvor målet er å styrke barns og unges omsorg og trygghet. Det vil bli lagt vekt på en helhetstenkning omkring barnet og familien, der ivaretagelse av barnets behov står i sentrum.

Sentrale tilnærminger knyttet til beslutningsprosesser og tiltaksarbeid vil bli problematisert, og dilemmaer og praksiserfaringer knyttet til fagutøvelsen vil bli gjenstand for analytisk, etisk og kritisk refleksjon. Et særlig fokus vil rettes mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Emnet skal videreutvikle studentenes samlede og helhetlige profesjonelle kompetanse og handlingskompetanse i beslutnings- og tiltaksarbeid med barn og unge og deres familier. Dette gjelder både som enkeltpersoner og som praksisfellesskap på tvers av etater og enheter.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten har

 • Selvstendig og vitenskapsbasert forståelse av det teoretiske og verdibaserte grunnlaget for gjennomføring av barnevernsfaglige beslutnings- og tiltaksprosesser og reflektert kunnskap om betydningen av barns rett til medvirkning.
 • Avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver som belyser barns utsatthet, og inngående kjennskap til risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer som har betydning for barns velferd og oppvekstsvilkår
 • Avansert kunnskap om ulike modeller for gjennomføring av barnevernsfaglige beslutningsprosesser og ulike metoder i barnevernsfaglig tiltaksarbeid
 • Reflektert kunnskap om betydningen av tverrfaglig samarbeid og tverrprofesjonelt arbeid
 • Avansert kunnskap om kulturelle og etniske forhold som har betydning for utrednings- og tiltaksarbeid i barnevernet
 • Avansert juridisk kunnskap knyttet til utrednings- og tiltaksarbeid i barnevernet og prinsippene som barnevernretten bygger på 
Ferdigheter

Kandidaten 

 • Kan drøfte hvordan ulike faglige perspektiver påvirker problem- og løsningsforståelse
 • Har utviklet god dømmekraft til å vurdere kompleks og motstridende informasjon i gjennomføring av barnevernsfaglige beslutningsprosesser og tiltaksarbeid og kan identifisere etiske dilemmaer knyttet til arbeidet.
 • Kan anvende relevante rettsregler i en beslutningsprosess og i tiltaksarbeidet i barnevernet
 • Har utviklet formidlingskompetanse relatert til egen yrkespraksis, og kan bidra til fagutvikling gjennom reflekterte og teoretisk forankrede vurderinger
Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har en oppøvd etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og kompetanse i å reflektere over hvordan verdisyn, menneskesyn og kunnskapssyn gjenspeiles i praksis
 • Har en oppøvd aktiv holdning til rettssikkerhet og maktkritikk
 • Ha dyp forståelse av betydningen av god kommunikasjon og samhandling i arbeidet med barn og deres familier
 • Har utviklet entreprenørkompetanse og evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem for å styrke barns rett til omsorg og beskyttelse.
Arbeids- og undervisningsformer

Det tas sikte på en vekselvirkning mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal gjennom seminarer ta aktiv del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid og individuelle bidrag.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Opptakskrav er bachelorgrad i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid eller velferdsfag. Annen fullført høyere utdanning av minimum tre års omfang med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, utdanning innen pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Skriftlige arbeider vil danne grunnlag for eksamensmappen og gjennomføring av minst et forberedt muntlig framlegg. Det vil framgå av undervisningsplanen hvilke oppgaver som skal gjennomføres i emnet-

Det er krav om 75% deltagelse på undervisning og seminar for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

Tre av de utførte arbeidskravene samles i en mappe for sluttvurdering. Det er faglærer som avgjør hvilke arbeider som skal inn i eksamensmappen. I mappen skal det også følge med et refleksjonsnotat over emnet og egen læring. Eksamensmappen leveres inn ved slutten av semesteret som en individuell oppgave. Det gis en samlet karakter for mappen (A-F).

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning