SPILLE Penge- og dataspill: lidenskap og avhengighet

Penge- og dataspill: lidenskap og avhengighet

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Studiet Penge- og dataspill: lidenskap og avhengighet er et nasjonalt opplæringsprogram innen forebygging og behandling.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går på deltid, er samlingsbasert og gir en innføring i penge- og dataspill med fokus på lek, læring, lidenskap og avhengighet.

Studiet belyser følgende seks temaer: 

 • Spillemarkedet: Historie, politikk og regulering.
 • Spillernes perspektiver: Spill som opplevelse, lærings- og sosialiseringsarena.
 • Spillet: Situasjonelle og strukturelle faktorer i spill, sårbarhetsfaktorer og utvikling av spilleproblemer.
 • De første møtene med mennesker med spilleproblemer: Problemspillernes beskrivelse, kartlegging av problemer og hva hjelperne kan gjøre.
 • Videre tiltak og behandling: Behandlingstilbud og behandlingsmetoder, samt økonomisk rådgiving.
 • Nettverk og relasjoner: Pårørende som ressurs, familieperspektiv og andre nøkler for rehabilitering. 
Bakgrunn for studiet

Som en del av regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer, tilbys utdanningen på oppdrag fra Kompetansesenter for rus og avhengighet (KORUS Øst), Sykehuset Innlandet.

Gjennom studiet søkes det å øke forståelsen for spill, særtrekk ved problemskapende spilling og hvor gensen går mellom lystbetont og problematisk spilling. Det settes også søkelys på hvordan spilling kan være problemskapende for den enkelte spiller og miljøet rundt spilleren, samt forebygging, behandling og oppfølgende tiltak.

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om spill, spillmarkedet og regulerende tiltak
 • har kunnskap om spillerens perspektiver og spill som opplevelse, lærings- og sosialiseringsarena.
 • har inngående kunnskaper om tegn, symptomer og beskrivelser av spilleproblemer og kan foreslå tiltak og behandlingsmåter.
 • har kunnskap om nettverk og relasjoners betydning i rehabilitering av spilleavhengighet/problematisk spilleatferd.
 • har innsikt i økonomiske, sosiale, kulturelle, psykologiske og samfunnsmessige sammenhenger knyttet til spilleavhengighet/spilleproblemer.
Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og beskrive ulike spills situasjonelle og strukturelle faktorer, samt risikopotensial.
 • kan analysere og drøfte norsk spillepolitikk, spillemarkedet og hvordan spill framstilles i media.
 • kan vurdere problematisk spilleatferds omfang og karakter, samt konsekvenser for den enkelte spiller og spillerens pårørende.
 • kan vurdere og iverksette tiltak og/eller henvise til relevante instanser for behandling av spilleproblemer.
Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle og delta i samfunnsdebatten om ulike sider ved penge- og dataspill.
 • har forståelse for det positive ved spill og evner å skille mellom lidenskap og lidelse.
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettstøttet og går over ett semester. Det gjennomføres to undervisningssamlinger à 2 dager med forelesninger og gruppearbeid.

Studiet er praktisk-teoretisk, og oppgaver utformes slik at den enkelte student selv kan knytte teori og oppgaver opp mot problemstillinger fra egen praksishverdag. Digitale læringsressurser inngår i en læringsportal som studenten jobber med i periodene mellom samlingene.

Refleksjon er gjennomgående i studiet. Ved å reflektere over teori og teoriens forhold til mer praksisrelaterte problemstillinger, vil studenten tilegne seg relevant kunnskap som er nødvendig for eksempelvis bedre å forstå hvordan man skal ta imot, hjelpe og behandle personer med spilleproblemer.

Målgruppe

Opplæringen er spesielt egnet for ansatte i helse-, skole-, sosial- og velferdssektoren (NAV), og andre som:

 • vil øke forståelsen for hvorfor spillene er så attraktive og hvor grensen går mellom lystbetont og problematisk spilling.
 • kan forebygge og oppdage spilleproblemer.
 • skal ta imot og iverksette tiltak og behandling.
 • skal støtte og følge opp problemspillere og/eller deres pårørende i etterkant av iverksatte tiltak og behandling.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Opptakskravet er Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Studenter som ikke ønsker å avlegge eksamen, eller som ikke oppfyller opptakskravet, kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Utgifter

Semesteravgift og kursavgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav

Studiet har tre obligatoriske arbeidskrav. to individuelle og ett i gruppe.

Eksamen:

 • Eksamen består av en individuell fordypningsoppgave med selvvalgt tema. Det gis veiledning underveis. Gjennom oppgaven skal studenten knytte teoretisk fagstoff til praktiske situasjoner og problemstillinger fra egen arbeidsplass eller tilsvarende.
 • Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.  

 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring