ORGDR Årsstudium i organisasjon og ledelse

Årsstudium i organisasjon og ledelse

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, og tilbys som et samlingsbasert deltidsstudium over to år, med stedlig undervisning på studiested Rena. Gjennomføringen av deltidsstudiet er lagt til rette slik at det med noe fleksibilitet kan tilpasses full jobb. Skoleeksamener avlegges på studiested Rena. 

Studiets oppbygging og innhold

Første studieår for deltidsstudiet er satt sammen av emnene RORG100 Organisasjonsforståelse og RORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi i høstsemesteret. I vårsemesteret tilbys emnene RORG150 Digitale arbeidsformer og RLED320 Prosjektledelse. Andre studieår består av to juridiske emner, ett emne i høstsemesteret; RJUS100 Forvaltningsrett, og ett emne i vårsemesteret; RJUS120 Arbeidsrett. Emnet RBED110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap kommer i høstsemesteret andre studieår. I tillegg til emnet RJUS120 Arbeidsrett kommer emnet RLED120 Human Resource Management (HRM) i vårsemesteret andre studieår. Til sammen vil de to emnene i vårsemesteret belyse både mellommenneskelige og arbeidsrettslige rammefaktorer som er styrende for ledelse av menneskelige ressurser i virksomheter.

Tabellen under viser studiets oppbygging i emner og studiepoeng.

Studiemodeller
Årsstudium i organisasjon og ledelse (deltid)
Bakgrunn for studiet

I en tid hvor organisasjoner er i stadige endrings- og omstruktureringsprosesser, er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende. Høgskolen i Innlandet, Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, tilbyr derfor både heltids- og deltidsstudier innen organisasjon og ledelse. Studiet består av emner innen organisasjonsteori, ledelse, prosjektledelse, digitale arbeidsformer i organisasjoner og juss. Utdanningen gir relevant kunnskap om hvordan virksomheter i privat og offentlig sektor fungerer, hvordan mennesker samhandler og hva som er effektiv ledelse. 

Avdelingen tilbyr også et bachelorstudium innen organisasjon og ledelsesutvikling, og et masterstudium i offentlig ledelse og styring (Master in Public Administration, MPA).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har kunnskap om digitale arbeidsformer i organisasjoner
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig
Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli lagt opp til forelesninger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentene vil gjennom gruppediskusjoner og arbeid med case få mulighet til å dele kunnskap og lære av hverandre, samt trene på muntlig formidling. Skriftlig formidling av fagstoff oppøves gjennom obligatoriske innleveringer med tilbakemeldinger fra faglærer, samt eksamensskriving.

Se emnebeskrivelsene for utdypning. 

Målgruppe

Studiets målgruppe omfatter ledere, mellomledere og lederkandidater i privat og offentlig sektor. Studiet treffer i tillegg mange av de kompetansebehov som er knyttet til stillinger i stabsenheter, utredningsavdelinger og prosjekter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan, etter nærmere regler, inngå i bachelorgrader fra Høgskolen i Innlandet eller andre utdanningsinstitusjoner. F.eks. kan det inngå som første studieår i ”Bachelor i ledelse og digitalisering” ved Høgskolen i Innlandet. Videre kan det, sammen med halvårsenhetene "Kunnskapsledelse" og Risiko, sårbarhet og beredskap" fra Høgskolen i Innlandet, utgjøre den faglige fordypningen i en såkalt ”fri”/sammensatt bachelorgrad (iht. Forskrift opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2). Studiet kan også tas som støttefag til en profesjonsutdanning.

Sammen med annen utdanning og praksis, kvalifiserer studiet for leder- og rådgiverstillinger innen ulike organisasjonsfunksjoner i private og offentlige virksomheter. I de tilfeller der studiet inngår i en bachelorgrad, vil det også kunne inngå i opptaksgrunnlaget for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter, inkludert Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utenlandsopphold i løpet av studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Vurderingsformer

I hovedsak benyttes individuell skoleeksamen. Noen av emnene har hjemmeeksamen. Se emnebeskrivelsene. Dersom ikke annet er oppgitt, blir det benyttet graderte karakterer, A-F, der E er laveste beståtte karakter.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring