NATOPP2 Naturoppsyn

Naturoppsyn

  • Studiepoeng
   7,5
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Evenstad
Introduksjon

Høgskolen i Innlandet, avd. for anvendt økologi og landbruksfag, campus Evenstad, har siden 1992 arrangert kurs i naturoppsyn hvor både skolens egne studenter og eksterne deltakere deltar. Fra og med studieåret 1999-2000 ble kurset oppgradert fra 1 til 2 uker. Kurset består av 80 undervisningstimer fordelt på 3 samlinger av 3 dager og utgjør 7,5 studiepoeng.

Studiets oppbygging og innhold

Faglig sett inneholder del 1 en introduksjon til naturoppsynets ansvars- og virkeområder, viktige juridiske og politifaglige tema som strafferett, straffeprosess, etterforskning og rapportskriving. I tillegg kommer sentrale tema som miljøkriminalitet, med særlig vekt på faunakriminalitet, kulturminner i skog og utmark, samt utvalgte deler av viltloven og motorferdselloven. I del 2 er det lagt vekt på relevante naturfaglige sider ved oppsynets virksomhet, herunder viltforvaltning, skogbruk/barskogvern, artskunnskap, samt rovdyrenes rolle som konfliktskaper i dagens samfunn. Naturoppsynets opptreden står sentralt, bl.a. i form av rollespill. Til slutt gis en orientering om naturoppsynets ulike måter å informere og kommunisere med omverdenen på.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Behovet for naturoppsyn innen ulike kategorier av utmarksområder, strafferettslige og straffeprosessuelle regler, etterforskning og rapportskriving, miljø- og faunakriminalitet m.v. I tillegg legges det vekt på tilrettelegging, kommunikasjon og informasjon som en viktig del av naturoppsynets oppgaver.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:  

Kunnskap

• Kandidaten har bred og grunnleggende kunnskap knyttet til virksomhet som naturoppsyn i Norge, både i privat og offentlig regi  
• Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor naturoppsyn, lover og regler  
• Kandidaten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Ferdigheter

• Kandidaten kan anvende faglig kunnskap for å utøve naturoppsyn  
• Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til lover og regler  

Generell kompetanse

• Kandidaten kan søke om begrenset politimyndighet

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset består totalt av ca. 80 forelesningstimer fordelt på 3 samlinger av 3 dager. Kurset avsluttes med 3 dager hjemmeeksamen. Foreleserne på kurset er delvis hentet utenfra (hovedsakelig del 1) og faglig ansatte ved høgskolen.

Målgruppe

Kurset er forsøkt tilpasset følgende målgrupper: Høgskolens egne studenter, polititjenestemenn med særlig ansvar innenfor fagområdet, oppsynspersonell knyttet til både private og offentlige foreninger og institusjoner, samt øvrig personell med administrativt og/eller organisatorisk ansvar for oppsynsvirksomhet. Øvre grense for antall eksterne deltakere er satt til ca. 25.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Kurset forutsettes å tilfredsstille Justisdepartementets minimumskrav til å kunne søke politimester om begrenset politimyndighet (BP).

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene vil også få kjennskap til bruk av Fronter som undervisningsverktøy, da dette vil bli brukt aktivt i studiet.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen 3 dager. 

Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for skog- og utmarksfag