MATTE Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for kvalitet (nettbasert)

Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for kvalitet (nettbasert)

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Studiets oppbygging og innhold

Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere på 5.-10. trinn  består av følgende tema.

 • Argumentasjon og begrunnelse i matematikk
 • Eksperimentering i matematikk
 • Varierte arbeidsformer og varierte representasjonsformer
  • Pedagogisk bruk av IKT og digitale muligheter
  • Tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter
 • Matematikkvansker, misoppfatninger og diagnostisk undervisning
 • Flerkulturelt perspektiv
 • Kritisk demokratisk kompetanse

Studiet er inndelt i to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Studiemodeller
Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for kvalitet (nettbasert)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2022 Høst2023 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Nettstudiet er en del av den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet, og retter seg spesielt mot studenter som mottar stipend. Dette kan benyttes på ulike måter, f.eks. til å frikjøpe deg selv fra undervisning om det skulle være behov for det. Studietilbudet vil også passe godt for lærere med vanlig frikjøp som ønsker en fleksibel og reisefri studiegjennomføring.

Læringsutbytte

Bestått Matematikk 2 (5-10) vil i kombinasjon med bestått Matematikk 1 (5-10) gi undervisningskompetanse i faget på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Kunnskap

Studenten:

 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med enkle matematiske teoribygninger innenfor tallære og algebra
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosess: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og enkle matematiske modeller
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen geometri, kombinatorikk og sannsynlighetsregning
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet
Ferdigheter

Studenten:

 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og fagets egenart, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kan bruke de grunnleggende ferdighetene og digitale verktøy aktivt i matematikkundervisningen for å fremme elevenes læring
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og / eller matematikkfaglig emne
Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid
 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
Arbeids- og undervisningsformer

Hvert emne består av syv moduler av to til tre ukers varighet, der studenten arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og tester og andre nettressurser. I tillegg arbeider studenten med en større utviklingsoppgave i hvert emne. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig del av studiet. Argumentasjon og eksperimentering i matematikkfaget skal gå som en rød tråd gjennom begge emnene. Digitale aktuelle verktøy brukes utstrakt og er en del av flere obligatoriske arbeidskrav i begge emner.

Modulenes læringsaktiviteter foregår på nett, i klasserommet, på egen arbeidsplass, i dialog med medstudenter og kolleger på egen skole, og studenten har ansvar for egen progresjon innenfor hver modul.

Studentene bidrar med vurdering av hverandres oppgaver.

Målgruppe

Studiet er organisert i 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1+2 gir til sammen 30 studiepoeng. Emne 1 gjennomføres i høstsemesteret med digital eksamen i desember. Emne 2 gjennomføres i vårsemesteret med digital eksamen i mai/juni.

Opptakskrav

Opptakskravet er gjennomført Lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 5.-10.trinn og bestått Matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Hvordan søker jeg?

Du søker via Utdanningsdirektoratet sin søkerportal for Kompetanse for kvalitet innen 1. mars.

Les mer her:  http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Vurderingsformer

Til hver modul vil det være en eller flere innleveringsoppgaver som faglærer eller medstudenter gir tilbakemelding på. Se emnebeskrivelsene.

Eksamen:

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.
Individuell, digital hjemmeeksamen - se emnebeskrivelsene.

Det benyttes bokstavkarakterer A – F, der A er beste og E er dårligste beståtte karakter. Karakteren F betyr ikke bestått.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk