MABJO Master i bærekraftig jordbruk

Master i bærekraftig jordbruk

  • Studiepoeng
   120
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Blæstad
Introduksjon

Studiet består av 120 studiepoeng og er normert til tre år nett- og samlingsbasert deltidsutdanning. Fullført studium gir rett til mastergrad med tittelen Master i bærekraftig jordbruk.

Studiets oppbygging og innhold

Master i bærekraftig jordbruk er normert til tre år på deltid. Studiet inneholder emner som skal gi kandidatene kunnskap om: Sentrale økologiske prosesser og problemstillinger, ulike typer forskningsmetodikk og jordbruksrelaterte emner. Studiet vil ha fokus på sammenhenger, interaksjoner og helhetstenking mellom ulike jordbruksproduksjoner og økologi. Det hele avsluttes med masteroppgaven i bærekraftig jordbruk. Oppgaven skal baseres på arbeid over tid og være en uavhengig vitenskapelig undersøkelse som besvarer en selvformulert problemstilling innenfor det brede konseptet bærekraftig jordbruk under individuell veiledning av en av instituttets ansatte.

Studiet vil være nett- og samlingsbasert. Digitale studiestøttesystemer benyttes i undervisningen med tilhørende hjelpefunksjoner og programmer.

Bakgrunn for studiet

Verdens matproduksjon står overfor store utfordringer med tanke på å produsere mat til en stadig økende befolkning, samtidig som hensyn til klima og miljø ivaretas. Det kan forventes at produksjonssystemer må endres og at lokal matproduksjon må økes. For å imøtekomme disse utfordringene er det behov for flere kandidater med høyere landbruksutdanning innenfor rådgivning, utdanning og forvaltning. Dette studiet vil utdanne landbruksakademikere med kunnskaper om hvordan bærekraften i matproduksjonen kan styrkes gjennom å benytte kunnskap om ulike jordbruksproduksjoner, økologi og teknologi.

Studieprogrammet er basert på målsettingene i flere av FN bærekraftsmål. Hvor særlig prioritet vies målene som omhandler: Utrydding av sult ved hjelp av en bærekraftig jordbruksproduksjon (mål 2), bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser (mål 12), å finne løsninger for å stoppe klimaendringene (mål 13) samt å fremme muligheter for livslang læring for alle (mål 4).

Studieprogrammet er basert på en helhetstanke om å sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både lokalt og globalt ved bruke av de biologiske ressursene innen jordbruket på en bærekraftig måte.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om økologi på̊ individ- populasjon-, samfunn-, og økosystem-nivå̊ og bred kunnskap om effekter av menneskelig påvirkninger på̊ økosystemer
 • har inngående kunnskap om forskningsprosesser og metoder, samt forskningsetiske problemstillinger som er relevante for jordbruksforskning
 • har inngående kunnskap om økonomistyring, prosjektledelse, rådgivning og innovasjonsprosesser for å fremme jordbrukets plass i det grønne skiftet
 • har avansert kunnskap innen vitenskapelige teorier innen plante- og husdyrproduksjoner og teknologiske løsninger som benyttes for å oppnå bærekraftig og klimanøytral jordbruksproduksjon
 • har avansert kunnskap innen produksjons- og matsystemer som kan ivareta produksjonsgrunnlag og fremme livskraftige bygder i hele Norge
 • kan analysere faglige problemstillinger innen bærekraftig jordbruk med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende digitale verktøy innenfor fagfeltet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innen bærekraftig jordbruk på en selvstendig måte
 • kan analysere empiri for å strukturere og formulere faglige resonnementer basert på eksisterende teorier innen bærekraftig jordbruk
 • kan planlegge, gjennomføre, rapportere og presentere en praktisk-teoretisk studie basert på en problemstilling innen bærekraftig jordbruk.
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor fagfeltet samt forholde seg profesjonelt til etiske problemstillinger knyttet til jordbruksvirksomheters strategiske og taktiske valg
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter gjennom innovasjonsprosjekter og i gjennomføringen av avanserte arbeidsoppgaver
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor bærekraftig jordbruk med næring og med allmennheten, samt ha forutsetninger for å arbeide i en internasjonal kontekst
 • kan formidle omfattende selvstendig forsknings- og utredningsarbeid både muntlig og skriftlig og beherske faglige uttrykksformer innen økologi og jordbruk.
Arbeids- og undervisningsformer

Omfanget av et emne måles i studiepoeng og studentene som tar studiet på deltid forventes å gjennomføre 40 studiepoeng per studieår, arbeidet med masteroppgaven utgjør 45 studiepoeng.  Ett studiepoeng er beregnet å gi en arbeidsbelastning på 25 – 30 timer og arbeidsbelastningen for et studieår anslås derfor å være 1000 – 1200 timer.

Arbeidsbelastning måles som arbeid brukt på alle læringsaktiviteter som kan kreves for å oppnå forventet læringsutbytte. Læringsaktiviteter regnes som forelesninger, øvelser, ekskursjoner, kollokvier, seminarer og selvstendige/gruppearbeider for muntlig fremføring eller skriftlig innlevering. Læringsaktivitetene vil hovedsakelig gjennomføres på nett via Høgskolens læringsplattform, men det legges også opptil samlinger på campus. 

Målgruppe

Studenter som har en bachelorgrad innen jordbruksfag eller annet fagfelt relatert til landbruksproduksjon som hagebruk, naturressurser og biologi. Studiet vil derfor være særlig egnet som videre utdanning for kandidater som er i arbeid. Studiet er godt egnet for studenter som er forhindret fra å flytte til campus.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng

innen jordbruksrelatert utdanning, biologi eller miljøfag.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Masterkandidatene i bærekraftig jordbruk vil være kvalifisert for arbeid innen:

 • Forskning og rådgivning innen jordbruk
 • Offentlig forvaltning som for eksempel stillinger på kommunale landbrukskontor, hos Statsforvalteren, i departementer og direktorater
 • Undervisning ved ulike utdanningsinstitusjoner, tilleggsutdanning innen pedagogikk vil kreves
 • Ulike PhD-studier innen jordbruksfag og anvendt økologi
Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver ved landbruksproduksjon vil omtales i de enkelte av studiets emner. Temaer som tillegges særlig vekt er jordbruk i lavinntektsland, internasjonal landbrukspolitikk og økonomi.

I flere av emnene vil det benyttes engelskspråklig litteratur, samt at arbeidsoppgaver og forelesninger vil gis på engelsk. Ansatte på instituttet med internasjonal bakgrunn vil også ta del i undervisningen.

Internasjonal koordinator på fakultetet vil være med å legge til rette for utveksling av tre til seks måneders varighet for studenter som ønsker dette. Denne utvekslingen kan finne sted etter at studenten har gjennomført 60 studiepoeng.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikke avanserte søk, kildekritikk, referanseteknikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studentene gis mulighet til å følge forskning og utviklingsarbeid ved Institutt for jordbruksfag. Forskere ved instituttet gir studentene oppdateringer når det gjelder FoU-prosjekter og studentene gis tilbud om å delta aktivt i arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver.

Studentene gis også mulighet til å arbeide med faglige problemstillinger og utviklingsprosjekter med utgangspunkt i egen arbeidsplass under arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver.

Vurderingsformer

Emnene vurderes med individuelle skriftlige og muntlige hjemmeeksamener, og individuelle innleveringsoppgaver. Vurderingsformene er nærmere er beskrevet under hvert enkelt emne i emnebeskrivelsen. Ved bruk av graderte karakter benyttes bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag