LEDPRO Ledelse av prosesser - Del 1

Ledelse av prosesser - Del 1

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiets oppbygging og innhold

Studiets faglige innhold er gruppert i fire hovedtemaer, med tilhørende undertemaer. Studiets ulike temaer representerer en helhet som innebærer at hovedtemaer og undertemaer har flere berøringspunkter med hverandre. Dette vil klargjøres gjennom studiet. Undertemaene er veiledende og kan kombineres forskjellig og tillegges ulik vekt i hvert enkelt tilbud. For studiealternativ A vil oppdragsgivers behov og ønsker legge føringer for dette. Det forutsettes at de valg som gjøres på dette punkt skjer innenfor kravene til nødvendig bredde, helhet og faglig nivå.

Hovedtema 1. Grunnleggende organisasjonsforståelse

 • Kultur, struktur og prosesser i offentlige organisasjoner
 • Profesjon, makt og konflikt
 • Organisatoriske prosesser og rammebetingelser
 • Oppgaver og roller – relasjoner mellom nivåer
 • Endring og utvikling i organisasjoner
 • Dynamikken i organisasjoners ulike krefter
 • Samhandling mellom enheter i flate strukturer – arenaer og oppgaver

Hovedtema 2.  Ledelse av arbeidsprosesser

 • Ulike forståelser av ledelse
 • Ledelse i folkevalgt styrte organisasjoner
 • Delegasjon og delegering – intervensjon
 • Tydelighet, avklaring og aksept for oppgaver og roller
 • Etablering og ledelse av arbeidsgrupper/team/ledergrupper
 • Prosessledelse – strukturelle forutsetninger
 • Deltakelse, involvering, ansvar og myndiggjøring
 • Ledelse av/i lærings- og utviklingsprosesser
 • Den veiledende/konsultative rollen

Hovedtema 3. Underliggende prosesser – spenning – motstand

 • Identifisere, forstå og håndtere bevisste og ubevisste krefter
 • Lese, se og analysere motstand mot de formulerte arbeidsoppgavene
 • Avvergeteknikker i sosiale systemer
 • Reformulering – avdekke underliggende prosesser og formulere åpne, akseptable oppgaver
 • Forutsetninger for utvikling av internt læringsmiljø
 • Organisasjonskultur – bevisstgjøring og endring
 • Motstand og konflikt
 • Grenser og grensesetting som felles forståelsesgrunnlag

Hovedtema 4. Egen rolle og autoritet

 • Arbeide med forståelsen av egne reaksjoner i rollen som leder
 • Om å se og tåle motstand
 • Arbeide med prosesser som befinner seg under «overflaten», men som ofte er styrende
 • Autoritet i lederrollen
Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er at ledere i folkevalgt styrte organisasjoner møter en rekke utfordringer og dilemmaer. Noen av disse gjelder i de fleste organisasjoner, men mange er spesielt knyttet til ledelse i offentlig sektor. Det er behov for dypere innsikt i hvilke vilkår de spesielle rammevilkårene i slike organisasjoner skaper og hvordan de kan møtes. Dette handler om forståelse av rollerelasjoner, grenser og ulike prosesser. Samhandling, delegering, autoritet og uformelle krefter representerer sentrale utfordringer for ledere i disse organisasjonene.

Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter m.m. Ledere må kunne lese, forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgavene blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene. Studiet bygger på at personer som arbeider i og/eller med slike grupper kan ha nytte av å forstå og håndtere de mange ulike krefter som «drar energien» bort fra de rasjonelle arbeidsoppgavene og samtidig legge til rette for å anvende energien på de formulerte oppgavene.

Ledere i offentlig sektor har behov for å forstå disse elementene og sammenhengen mellom dem, men også for å utvikle ferdigheter og kompetanse til å arbeide konkret med egne utfordringer i lys av denne forståelsen. Studiet er derfor lagt opp slik at studentenes egne utfordringer identifiseres og analyseres, for så å danne grunnlag for individuell og felles trening og læring med sikte på endringer i studentenes organisasjon. Trening i studiet skal på denne måten gi grunnlag for håndtering i “hjemme-organisasjonen”. 

Dette studietilbudet på 30 studiepoeng er et selvstendig studium, men inngår også som første del av et samlet tilbud på 60 sp. Avlagt eksamen i del I gir grunnlag for opptak til del II (30 sp).

Studiet er samlingsbasert, med minimum seks samlinger over ett år. Fem av samlingene går over to dager og en samling over tre dager. Studiet/programmet ledes av en programledelse på minimum to fagpersoner. Programledelsen leder alle samlingene og har ansvar for helheten i tilbudet. 

Studiet tilbys i to alternative former:

 • Studiealternativ A tilbys som oppdrag til kommuner eller andre virksomheter i eller i tilknytning til offentlig sektor. Studiet organiseres i samarbeid med oppdragsgiver og inngår som del av kommunenes/virksomhetenes tilrettelagte leder- og organisasjonsutviklingsprosess. Tilbudet kan gis til en enkeltkommune/virksomhet eller til flere i samarbeid. Den primære målgruppen for studiealternativ A er ledere i oppdragskommunene/-virksomhetene. Stabsmedarbeidere, tillitsvalgte, og andre med relevante funksjoner kan også delta. Også andre enn de som har lederoppgaver kan delta. Dette avtales med oppdragsgiver. Samme tilbud kan rettes mot ledere og tillitsvalgte i hele kommunen/virksomheten eller mot et avgrenset organisasjonsledd.
 • Studiealternativ B tilbys som åpent studietilbud rettet mot enkeltsøkere fra hele landet som tilfredsstiller opptakskravene. Den primære målgruppen for studiealternativ B er ledere, stabsmedarbeidere og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor for øvrig, samt ledere og konsulenter i organisasjoner med oppdrag for offentlig sektor. Studiet henvender seg også til andre som ønsker å utvikle kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til å lede arbeidsprosesser i ulike arbeidsgrupper, ledergrupper, prosjekter m.m.

Læringsutbytte

Målsettingen for studiet er å utvikle økt forståelse for og dypere innsikt i vilkår for ledelse i offentlige organisasjoner og utvikle evnen til å håndtere disse vilkårene i egen praksis. Spesielt vektlegges utvikling av innsikt i og håndtering av prosesser og samspill i grupper, team og organisasjonen som helhet.

Studiet har som målsetting å gi følgende læringsutbytte:

Kunnskap
 • organisatoriske prosesser i folkevalgt styrte organisasjoner og rammebetingelser for ledelse av slike organisasjoner
 • kompliserte prosesser av rasjonell og følelsesmessig karakter innad i grupper og delsystemer i offentlige organisasjoner og i deres samspill med omgivelsene
 • betingelser for gruppedanningsprosesser og utvikling av gruppeidentitet
Ferdigheter
 • analysere organisatoriske prosesser
 • analysere organisatoriske og prosessuelle rammer for utøvelse av egen lederrolle
 • skape tydelighet og aksept for oppgaver og roller
 • identifisere og håndtere de ulike krefter som spiller seg ut i organisasjoner i utvikling, omstilling og endring
 • håndtere dilemmaer knyttet til ledelse og delegasjon i folkevalgt styrte organisasjoner i utvikling og endring
 • håndtere dilemmaer knyttet til ledelse av prosesser i ulike grupper og team 
Generell kompetanse
 • utvikle egen faglig og personlig autoritet i lederrollen
 • lede samarbeid på tvers av fag/profesjoner/tjenesteområder for å skape helhetlige tilbud til brukerne
 • videreutvikle grunnlaget for samhandling i folkevalgt styrte organisasjoner
 • mestre de sammensatte utfordringene i lederrollen
Arbeids- og undervisningsformer

De to studiealternativene gir noe ulike rammer for valg av arbeidsformer, selv om grunntenkningen er den samme. Forskjellen består først og fremst i at det for studiealternativ A forutsettes nær dialog med oppdragsgiver før oppstart og underveis, med sikte på best mulig lokal tilpasning. Før programmet starter, gjennomføres en felles analyse av oppdragsgivers behov og utfordringer som grunnlag for mer detaljert planlegging. De lokale behovene og rammene ivaretas innenfor rammene som denne emneplanen setter for innhold, læringsformer og aktivitet. Dette følges opp gjennom løpende kontakt med oppdragsgiver og felles møter i forbindelse med samlingene.

For begge studiealternativene (A og B) gjelder en grunnleggende forutsetning: For å skape en ramme for å utvikle den ønskede felles fagforståelse, etableres en midlertidig og tidsbegrenset læringsorganisasjon som består av studentene og programledelsen. Denne organisasjonen blir skapt ved studiets start, gjennomlever et livsløp tilsvarende studiets varighet og avvikles ved studiets slutt.

Samlingene utgjør hovedrammen for den midlertidige læringsorganisasjonen. Hver samling har faglige hovedtema. For å gi både den enkelte student og ulike grupper muligheter til å arbeide med sine læringsbehov, etableres ulike delstrukturer i form av arenaer tilpasset de ulike læringsaktiviteter og -formål. I disse arbeides det både gjennom trening og refleksjon med ulike temaer og problemstillinger. Delstrukturene er gjennomgående for hele programperioden. Det legges stor vekt på å skape sammenheng mellom aktivitetene i de ulike strukturene, med tanke på å få til god progresjon i læringsprosessene 

På samlingene benyttes ulike arbeidsformer som kunnskapsformidling, refleksjon, arbeid i styrte og selvledede grupper, deltagelse i storgruppearbeid, samt individuell konsultasjon. Gjennom relevante strukturer, realistiske øvelser, trening og tilbakemeldinger vil den enkelte student få føle utfordringer, spenninger og løsninger “på kroppen”. Studiet legger altså vekt på å utfordre den enkelte på egen praksis og egen adferd. Arbeidsprosessene søker å binde sammen både individ, gruppe- og organisasjonsperspektivet. En pedagogiske grunntanke er at kunnskap og erfaring avleder trening, som igjen avleder refleksjon over egen trening, som igjen blir grunnlag for å arbeide med integrasjon av egen læring.

Det legges opp til at arbeidet i den midlertidige læringsorganisasjonen følges opp i studentenes hjemme-organisasjon mellom samlingene. For studiealternativ A vil dette gi mulighet for direkte kobling mellom arbeidet i studiet og utviklingsarbeid i oppdragsgiverens organisasjon. Det legges også opp til denne type oppfølging i hjemme-organisasjonen for de som følger studiealternativ B.

Arbeidet mellom samlingene skal binde sammen arbeidet på samlingene og egen virksomhet som leder i hjemme-organisasjonen. Dette krever at det som del av læringsprosessen settes av tid til refleksjon over egne utfordringer og egen lederadferd. For å støtte dette inngår skriftlig arbeid som en egen struktur i den midlertidige læringsorganisasjonen. Kjernen i denne strukturen er faste skrivegrupper som utvikler og utveksler skriftlige refleksjoner som bearbeides i skrivegruppa og sammen med de andre skrivegruppene på samlingene. Se også avsnittet om vurderingsformer.

Målgruppe

Den primære målgruppen for er ledere, stabsmedarbeidere og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor for øvrig, samt ledere og konsulenter i organisasjoner med oppdrag for offentlig sektor. Studiet henvender seg også til andre som ønsker å utvikle kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til å lede arbeidsprosesser i ulike arbeidsgrupper, ledergrupper, prosjekter m.m.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning/180 studiepoeng og minst 2 års arbeidserfaring. Søkere med 2-årig høyere utdanning/120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.

 • For studiealternativ A: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i oppdragsgivers organisasjon. Deltakerne på studiet velges på dette grunnlaget ut i samarbeid med oppdragsgiver.
 • For studiealternativ B: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i relevant stilling for målgruppen. Det tas opp minimum 15 og maksimum 40 studenter til hvert kull. Ved eventuell rangering har de med profesjonsrettet bachelorgrad fortri
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiets innhold tilfredsstiller kravene til mastergradsnivå og kan søkes godkjent som modul i relevante mastergradsstudier. Dette kan være ulike mastertilbud innen fagområdet «organisasjon og ledelse» eller ulike ledelsesstudier, som f. eks. «skoleledelse», «utdanningsledelse» og «helseledelse». Det er opp til institusjonen som gjennomfører tilbudet å vurdere om emnet/emnene helt eller delvis kan inngå i en mastergrad. HINN har foreløpig ingen master-tilbud der dette kan være aktuelt, men dette er under utvikling.

Internasjonalisering

Ikke aktuelt

Utgifter

Semesteravgift og kursavgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan framstille seg til avsluttende eksamen:

 • Deltakelse i 80 % av den totale samlingstiden. Det kan gis unntak ved særlige omstendigheter. Da avtales andre tiltak som kompensasjon.
 • Aktiv deltakelse i skrivegruppe mellom samlingene. Studentene danner skrivegrupper (normalt på 3 personer). Mellom samlingene skriver studentene mindre refleksjonsnotater om forholdet mellom egne lederutfordringer og tema fra samlingene. Notatene utveksles i skrivegruppa og er grunnlag for gjensidig tilbakemelding internt i gruppa. Skrivegruppa gir felles tilbakemelding på neste samling. Arbeidet med notatene danner grunnlag for eksamensproduktet. Dette kan utarbeides individuelt eller i gruppe.

Skriftlig eksamen

Individuell eller gruppevis hjemmeoppgave (ca. 15 sider) basert på gjennomgående arbeid i skrivegrupper knyttet til utfordringer i egen lederpraksis (se arbeidskrav).

Ved bedømmelse benyttes karakterene Bestått / Ikke bestått. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring