K2NOR2813 Norsk 2 for 8.-13. trinn

Norsk 2 for 8.-13. trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et samlings-og nettbasert studium over to semestre med inntil tre samlinger per semester. Høgskolens læringsplattform brukes i undervisningen.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går på deltid og er samlings- og  nettbasert med inntil tre samlinger per semester på studiested Hamar. Studiet omfatter to emner, begge på 15 studiepoeng.

Se nærmere informasjon om oppbygning og innhold i emnebeskrivelsene.

Studiemodeller
Norsk 2 for 8.-13. trinn
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og bygger på Norsk 1 eller annen utdanning på grunnivå i norsk (nordisk) som tilsvarer 30 studiepoeng i faget.  Norsk 2 utdyper studentenes kunnskaper om språk og litteratur i et samfunnsmessig, historisk, fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv med vekt på videregående opplæring.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale litterære epoker og et bredt utvalg av forfattere fra vikingetida til i dag
 • har bred kunnskap om språkhistorie og språkvariasjon
 • viser fortrolighet med begreper og framgangsmåter ved analyse og litterære tekster og språklig variasjon i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om språk- og litteraturdidaktisk forskning knyttet til morsmålfagets utvikling over tid
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap kritisk og selvstendig, særlig det som gjelder den diakrone dimensjonen i språk og litteratur
 • behersker grunnleggende standarder for akademisk skriving
 • kan reflektere over hvordan den historiske dimensjonen kommer til syne i henholdsvis studiefaget og skolefaget
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på fantasifulle og mangfoldige måter og i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i
 • kan formidle og gi opplæring og veiledning i språk, litteratur og humanistisk tenkemåte til elever, kolleger og allmennheten
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert med inntil tre samlinger a to dager i semesteret. Arbeidsmåtene veksler mellom forelesninger på samlinger og på video, seminarer og nettseminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens læringsplattform. Individuelle arbeidskrav, gruppeoppgaver og nettseminarer består av faglige, fagdidaktiske og praksisnære oppgaver. Arbeidskravene omfatter oppgaver relatert til pedagogisk bruk av relevante digitale verktøy og kunnskapsdeling i eget kollegium.

Målgruppe

Studiet bygger på emnet Norsk 1 eller tilsvarende studium på 30 studiepoeng og retter seg primært mot lærere som underviser på trinn 8 til 13.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen eller videregående skole, samt minimum 30 studiepoeng i norsk fra allmennlærerutdanning eller Norsk 1 (8-13). En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Norsk 2 bygger videre på den grunnleggende kompetansen i Norsk 1 eller tilsvarende studium på 30 studiepoeng. Til sammen gir det 60 studiepoeng og dermed undervisningskompetanse på ungdomsskolen og i videregående skole.

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Internasjonalisering

Ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere fra et forskningsaktivt miljø.

Vurderingsformer

Skriftlig individuell eksamen på begge målformer

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk