JAFINA6 Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Evenstad
Studiets oppbygging og innhold

Studiet er bygd opp av to semestre, hver på 30 studiepoeng. Studiet er basert på obligatoriske emner innen jakt- og jaktguiding, bærekraftig næringsutvikling, fiskeguiding med spesialisering innen fluefiske, naturoppsyn, økologi og naturveiledning. Anbefalte valgemner er Praksis i næring. I tillegg kan emner på 1. års BA Utmark være relevante.  

Emner innen jakt-/jaktguiding og fiskeguiding utfyller hverandre med hensyn til sikkerhetsopplæring. Guiding er tyngre vektlagt innen fiskeemnet, mens utøvelse og forvaltning er tyngre vektlagt innen jaktemnet. Veiledning og næringsutvikling fokuseres i sær gjennom selvstendige emner på våren, og utfyller praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskapen ervervet gjennom kursene på høsten. Naturoppsyn er knyttet inn i årsstudiet siden lovmessig adferd er sentralt i forbindelse med utmarksbaserte næringsaktiviteter, samt at sesongbaserte naturoppsynsjobber kan være aktuelle for kandidatene. Økologisk bærekraft er sentralt i alle studieprogram ved Instituttet, og økologiemnet bidrar til knytning mellom årsstudiet og BA i Utmarksforvaltning.  

Studiemodeller
Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
7.57.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Jakt og fiske har kulturell, økonomisk og økologisk betydning over hele verden. Vilt- og fiskebestander, deres økosystem, samt menneskers identitet, livsgrunnlag og samfunn påvirkes av vår utnyttelse av de betinget fornybare vilt- og fiskeressursene.

Utvikling og salg av tjenester, heller enn råvarer og produkter, får større og større økonomisk betydning. Dette innebærer et økende marked for tilrettelagte natur-, jakt- og fiskeopplevelser – og større muligheter for økt sosial og økologisk bærekraft.  

Vi ønsker å gi våre studenter kunnskap om bred, bærekraftig verdiskapning basert på nordiske utmarksressurser. Årsstudiet vil ved siden av å være en egen årsenhet, kunne innpasses i en bachelor i utmarksforvaltning.

Evenstad har en unik beliggenhet med nærhet til jaktmarker i fjell- og skogsterreng, samtidig som gode fiskeelver som Glomma renner like utenfor skoletrappa. Disse ressursene representerer store verdier for grunneiere og lokalsamfunn, og er sentrale elementer i studentenes læringsmiljø.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om økonomisk, økologisk og sosial bærekraft i en utmarksfaglig kontekst.
 • har bred kunnskap om de vanligste former for tilrettelagt jakt og fluefiske i Norge.
 • har kunnskap om adaptiv forvaltning av de mest sentrale høstbare artene i Norge.
 • har bred kunnskap om jakt og fiske som sentrale element i tilrettelagte opplevelsesprodukt
 • har kunnskap om verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av naturressurser, både i et lokalt og nasjonalt perspektiv. 
 • har kunnskap om relevante verktøy for bedriftsutvikling og markedsføring
 • har kunnskap om lokal verdiskapning i et utmarksbasert reiseliv
Ferdigheter

Kandidaten kan: 

 • anvende faglig kunnskap til å utvikle utmarksbaserte aktiviteter 
 • formidle natur- og kulturverdier knyttet til våre utmarksressurser. 
 • planlegge og gjennomføre jakt-, fiske- og naturguiding i felt  
 • reflektere teorien bak vellykkede bedriftsetableringer 
Generell kompetanse

Kandidaten kan: 

 • ivareta kunders sikkerhet i planlegging og gjennomføring av guideaktiviteter  
 • organisere utmarksbaserte opplevelser 
 • planlegge bedriftsetablering i en nisje av reiselivsmarkedet 
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet bygger på forelesninger, prosjekt- og casebasert gruppearbeid, selvstudier, ekskursjoner og feltkurs. Feltkursene foregår hovedsakelig i regionen, men utenlandsturer kan også være aktuelt. Utgifter knyttet til reise og opphold må dekkes av studentene selv.  

Aktuelle arbeids- og undervisningsformer er omtalt i de enkelte emnebeskrivelsene. Siden mange emner har feltøvelser og praktisk deltagelse i undervisningsopplegget, er fysisk tilstedeværelse på undervisningsstedet og forelesninger viktig.  

Omfanget av et emne måles i studiepoeng og et fullt studieår tilsvarer 60 studiepoeng for heltidsstudenter. Ett studiepoeng er beregnet å gi en arbeidsbelastning på 25–30 timer og arbeidsbelastningen for et studieår anslås derfor å være 1500–1800 timer. 

Arbeidsbelastning måles som arbeid brukt på alle læringsaktiviteter som kan kreves for å oppnå forventet læringsutbytte. Læringsaktiviteter regnes som forelesninger, ekskursjoner, øvinger i felt og laboratorium, kollokvier, seminarer og selvstendig arbeid og gruppearbeid for muntlig fremføring eller skriftlig innlevering. I tillegg forutsettes det at studentene driver et aktivt selvstudium. 

Studentene må påregne noe kjøring i felt mot kjøregodtgjøring eventuelt kjøring med instituttets skolebile

Målgruppe

Studiet er rettet mot personer med en dedikert interesse for jakt og fiske, og som ønsker å utvide sine kunnskaper for å kvalifisere seg for jobber som oppsyn, profesjonelle guider eller tilrettelegger for denne type naturopplevelser

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er på bachelornivå. Det er lagt til rette for at studiet kan inngå i en BA i utmarksforvaltning ved studiested Evenstad. 

Studiet kvalifiserer for jobber som profesjonelle guider, som tilrettelegger for jakt- og fiskeopplevelser, eller som grunnlag for å etablere egen næring innenfor guiding og naturopplevelse med hovedvekt på jakt og fiske. Samtidig vil det være behov for at fagpersoner offentlig og privat forvaltning, media og utdanning innehar kompetanse på feltet. 

Internasjonalisering

Vitenskapelige artikler på engelsk, samt litteratur med internasjonalt perspektiv benyttes

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Studentene henvises til Bibliotekets kursserie for å opparbeide nødvendig informasjons- og kildekompetanse, og denne forutsettes benyttet i de obligatoriske arbeidskravene. 

Forskningsbasert undervisning

Gjennom studiet vil kandidatene bli involvert i det internasjonale forskningskollegiet på Evenstad, hvor en betydelig del av miljøet arbeider med vilt- og fiskeforvaltning. Kollegiet er også tett knyttet til lokale, regionale og nasjonale bedrifter og organisasjoner knyttet til bruk og forvaltning av utmarksressurser. Disse benyttes til utveksling av erfaringsbasert kompetanse og avvikling av feltkurs

Vurderingsformer

Det er lagt opp til at vurderingsformene som benyttes i studiet er varierte. Det benyttes: Individuelle skriftlige skole- og hjemmeeksamener, muntlige eksamener og rapportinnleveringer. Studiet består av enkeltemner og de ulike vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der ikke annet er oppgitt, benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for skog- og utmarksfag