HELSE Helserett

Helserett

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiets oppbygging og innhold

Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om de rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten.

Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasient og brukerrettighetsperspektiv. Det tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helse- og omsorgstjenesten. Studentene skal tilegne seg kunnskap om juridisk metode på helserettens området, som grunnlag for å forstå rettsreglenes innhold. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktørene innen helse- og omsorgstjenesten.

Studiet er bygd opp av tre temaer:

 • Tema 1: Forvaltning og metode
 • Tema 2: Helsepersonellrett
 • Tema 3: Pasienter og brukeres rettsstilling
Studiemodeller
Helserett
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
1515
Bakgrunn for studiet

Helserett er videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasient- og brukerrettighetsperspektiv.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om den juridiske tilnærmingsmåten for løsning av konflikter
 • har kunnskap om hvordan helsepersonelloven gjennom pliktbestemmelser ansvarliggjør helsepersonell, både i forhold til pasienter/brukere og offentlige myndigheter
 • har kunnskap om betydningen og rekkevidden av pasienters og brukeres rettigheter
 • har oversikt over viktige prinsipper i forvaltningsretten og viktige arbeidsrettslige og personvernrettslige problemstillinger av viktighet for helseretten
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger 
 • kan identifisere helserettslige problemstillinger i et saksforhold
 • kan tilegne seg ny juridisk kunnskap
 • kan argumentere tydelig og presist for et rettslig standpunkt

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan finne frem til rettskilder og anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer
 • kan utveksle synspunkter med andre innenfor fagområdet helserett og delta i diskusjoner
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert, med fire samlinger på Høgskolen i Innlandet. Det er en samling for hvert emne, samt tilbud om en 2-dagers oppsummerende samling.

Emnene tas samlet og avsluttes med en 6-timers dagseksamen.

Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudium i kombinasjon med jobbing i grupper. Det skal i løpet av studiet leveres inn to gruppeoppgaver og en individuell oppgave. Samtlige oppgaver er obligatoriske. Studiet avsluttes med en 6-timers individuell eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Målgruppe

Helserett er et videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng, som går over ett år på deltid. Studiet passer for personer som arbeider på ulike områder innen helse- og omsorgstjenesten.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

innen helse- og sosialfag. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Eksamensformen er en 6-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier