GRPOS Prosjektledelse i offentlig sektor

Prosjektledelse i offentlig sektor

  • Studiepoeng
   7,5
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et nett- og samlingsbasert

deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom

høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet «Prosjektledelse i offentlig sektor" (7,5sp).

 

Studiet er nett- og samlingsbasert med èn fysisk oppstartsamling og deretter digitale forelesninger. Hver samling går over to dager. Det er ikke oppmøtekrav på samlinger.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; "Prosjektledelse i offentlig sektor»". Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i hvordan offentlig sektor kan løse sine oppgaver i en prosjektkontekst.

Studiemodeller
Prosjektledelse i offentlig sektor
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Fagforbundet. Vi har i samarbeid med Fagforbundet tilbudt studier i blant annet digitalisering og ledelse, innovasjon i offentlig sektor, emnegruppe i organisasjon og ledelse, arbeidsrett, organisasjonsforståelse m.m. Prosjekt som arbeidsform blir stadig mer benyttet i offentlig sektor for å utvikle organisasjonen og løse avgrensede oppgaver. Prosjekter kan ha mange formål blant annet å forbedre tjenester, utforske og iverksette politiske mål, prøve ut ny teknologi og faglige prosesser og løse samfunnsutfordringer. Studiet «Prosjektledelse i offentlig sektor» har blitt utviklet for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Studiet er utviklet for de som jobber med eller ønsker å jobbe med administrasjon og/eller ledelse i offentlig sektor. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til prosjektledelse der offentlig sektors oppgaver og forpliktelser er konteksten. Dette omfatter kompetanse på rammeverk for prosjektledelse og verktøy og modeller som kan operasjonalisere en oppgaveløsing i prosjektkontekst.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 

 • har kunnskap om grunnleggende begreper innen prosjektadministrasjon- og ledelse
 • har kunnskap om initiering, organisering og ledelse av prosjekter
 • har kunnskap om alle funksjoner og roller i et prosjekt
 • har kunnskap om ulike interessenter til et prosjekt
 • har kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjekter
 • har kunnskap om evaluering og oppfølging.
Ferdigheter

Kandidaten

 

 • kan organisere prosjekter i ulike faser og forstå koblingen mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 • kan definere, planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter og delprosjekter
 • kan analysere omgivelser, usikkerhet og risiko
 • har utviklet ferdigheter innen gruppeledelse, intern og ekstern kommunikasjon
 • kan lede prosjektgrupper mot felles mål.
Generell kompetanse

Kandidaten

 

 • har innsikt og forståelse for relevante faglige problemstillinger og den strategiske betydningen av prosjekter for offentlige virksomheter
 • ha forståelse for læring, innovasjon og overføring av kompetanse i prosjekter og fra prosjekter til basisorganisasjonen.
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av prosjektorganisering av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Målgruppe

Studiet er en grunnutdanning for alle som jobber med eller ønsker å jobbe med prosjektledelse i offentlig sektor. Studiet er et etter- og videreutdanningstilbud og er tiltenkt søkere med arbeidserfaring.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er faglig relevant for de som er tilknyttet offentlig sektor og som ønsker kompetanse på prosjektledelse. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i offentlig sektor, på alle nivåer i organisasjonen. Studiet har som mål å gi kandidatene en basis for å kunne forstå og utøve prosjektledelse i alle faser av en arbeidsoppgave eller prosess.

Internasjonalisering

Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og unytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse.

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Detter er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på en korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen vil bygge på forskningsbasert kunnskap. Å arbeide kunnskapsbasert er et gjennomgående tema i emnet.

Vurderingsformer

 Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Studiet vil være en kombinasjon av samlings- og nettbasert undervisning,  

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring