GRPEDA Pedagogisk kompetanseutvikling

Pedagogisk kompetanseutvikling

  • Studiepoeng
   10
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Emnet er høgskolens UH-pedagogiske tilbud. Emnet skal legge til rette for kompetanseutvikling for ansatte i høgskolen, uten formell høgskolepedagogisk utdanning, for undervisnings - og formidlingsoppgaver i høyere utdanning.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er delt i 4 deler:

 • Pedagogisk grunnlagstenkning og danning
 • Planlegging av undervisning og læring, veiledning og vurderingsarbeid
 • Pedagogisk bruk av IKT
 • Pedagogisk profesjonalitet
Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Kunnskapsdepartementet har satt krav om at ansatte i universitet og høgskoler fullfører en opplæring på 200 timer for å få en pedagogisk basiskompetanse i høyere utdanning. Deltakerne skal arbeide med teori og praksis på varierte måter, og det fordres stor egeninnsats slik at deltakelsen på emnets undervisning og egeninnsatsen summeres til er200 timer. Emnet søker å framstille fagområdet som en helhet der deltakerne skal utforme sin faglige identitet gjennom handling, opplevelser, observasjon, refleksjon, erfaringslæring, veiledning og vurdering i pedagogisk arbeid i høyere utdanning.

Den høgskolepedagogiske virksomheten handler om både å reflektere og handle pedagogisk. Gjennom emnet skal deltakerne tilegne seg sentrale begreper om hvordan undervisning av studenter kan føre til læring og utvikling. De skal plassere seg selv i et høgskolepedagogisk bilde, i et spenn mellom idealer og realiteter, og utvikle sin egen pedagogiske portefølje gjennom aktiv deltakelse i øvelser og praksis.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 Kandidaten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom undervisning og læring i høyere utdanning.
 • har økt forståelse for verdien av studentaktive undervisningsformer, medvirkning i læringsprosesser og relevans for framtidig yrkesliv
 • har kunnskap om utforming av undervisningsplaner, studieplaner, veiledningsforløp og evalueringsformer og hvordan de didaktiske faktorene i høyere utdanning gjensidig påvirker hverandre
 • har økt kunnskap om danning og etikk og den høyere utdanningens betydning for samfunn og individ
 • kjenner prinsipper for å utvikle egen undervisning i høyere utdanning og fremme arbeid med god undervisning i sitt fagmiljø
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise, observere, veilede og gi respons på andres undervisning i en høyere utdanningskontekst
 • kan anvende metoder hensiktsmessig på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg for egen undervisning
 • er i stand til å dokumentere egen faglig utvikling og demonstrere evne til kritisk refleksjon over egen og andres undervisningspraksis
 • kan lage digitale læremidler og anvende digitale teknologier i undervisning i høyere utdanning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst betydningen av høy studiekvalitet for både studenters, institusjonens og samfunnets behov
 • vektlegger studenters dannelse og forståelse for den verdimessige forankring av kunnskap og læring
 • kan arbeide etisk og tverrfaglig med allmenne studiefagdidaktiske problemstillinger på løsningsorienterte måter
 • skal anerkjenne mangfoldet i studenters forhåndsviten og forutsetninger
 • er bevisst høyere utdanningsinstitusjoners rolle i målet om en bærekraftig utvikling  
Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av 6 samlinger over ett studieår og gir etter gjennomført og bestått eksamen 10 studiepoeng. Obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Emnet forutsetter regelmessig arbeidsinnsats. Fravær må kompenseres med relevant innsats.

Målgruppe

Målgruppen for emnet er høgskolens ansatte i faglig/vitenskapelige stillinger som har undervisnings- eller formidlingsoppgaver, men som mangler formell høgskolepedagogisk undervisningskompetanse. For nytilsatte er emnet obligatorisk dersom man ikke har tilsvarende kompetanse fra tidligere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Fakultetene prioriterer opptak blant søkere fra eget fakultet og setter av adekvat tid for disse til å fullføre kurset.

Søker må ha formidlingsoppgaver i sin stilling og være ansatt ved Høgskolen i Innlandet.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Emnet skal kvalifisere medarbeidere for undervisnings- og formidlingsoppgaver i høyere utdanning, og tilfredsstille UHRs retningslinjer til krav om høgskolepedagogisk basiskompetanse.

Forskrift om ansettelse og opprykk stiller krav til utdanningsfaglig kompetanse.

Internasjonalisering

Emnet forbereder deltakerne på at studentgruppen i dag er satt sammen av studenter fra mange land og kulturer. Litteraturen som leses i emnet er bygd på internasjonal forskning. Norsk høyere utdanning ses i lys av europeisk og global utvikling. Program for studentutveksling og internasjonalisering er tematisert.

Forskningsbasert undervisning

Studielitteraturen er forskningsbasert og vitenskapelig forankret. Ved oppstart brukes tid på å eksplisere deltakernes faglige oppfatninger gjennom selvstudium. I utviklingen av faglig kunnskaper, ferdigheter og kompetanser i undervisning og veiledning legges det stor vekt på observasjon og tilbakemelding innenfor universitets- og høgskolepedagogikkens forskningstradisjoner som deltakelse i undersøkende læringsprosesser. Deltakerne arbeider både teoretisk og praktisk med fagets dilemmaer og utfordringer. En FoU-oppgave bygd på vitenskapelig prinsipper skrives som en del av emnets arbeidskrav, der ambisjonen er å bidra til kvalitetsforbedring i en aksjonsforskningsmessig forstand.

Utgifter

Semesteravgift

Utgifter til emnet knytter seg til kostnader i forbindelse med opphold på hotell samt utgifter til litteratur og reiseutgifter. Den enkelte må søke sitt eget institutt eller seksjon for å få dekket disse utgiftene.

Vurderingsformer

Arbeidskrav

1. Pedagogisk Credo: Tekst i essayform (få referanser), maks 3000 ord, minimum 1500

2. Didaktikk/Veiledning: Tekst i rapportform som inneholder a) plan for undervisningen, b) referat fra førveiledning med observatører, c) rapporter fra observatør/ene, d) referat fra etterveiledning med observatør/ene og sluttrefleksjon (størrelsen på dokumentet vil variere med observatør/enes rapporter, normalt er disse dokumentene fra 5-8 sider)

3. Ett digitalt medieprodukt (video, læringssti på Canvas, lydfil, e.l.) og en skriftlig rapport om planlegging, gjennomføring og evaluering av produktet (1000-1500 ord)

4. En faglig rapport (m. referanser og litteraturliste) fra utviklingsarbeid som er gjennomført i gruppe, på om lag 5-7000 ord.

 

Vurdering (Eksamen)

Mappeeksamen med muntlig eksamen

Deltakerne legger fram en pedagogisk portefølje som inneholder arbeidskravene og et individuelt refleksjonsnotat på om lag 1500-3000 ord. Porteføljen danner grunnlaget for muntlig eksamen.

Karakterskala
Bestått/ikke bestått

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk