GROBA Offentlige bærekraftige anskaffelser

Offentlige bærekraftige anskaffelser

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Kongsvinger
Introduksjon

For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn blir det viktigere å bruke innkjøp som et virkemiddel for å akselerere det grønne skiftet, bidra til ordnede arbeidsforhold og andre sosiale forhold. Innkjøpsprosessen spiller en aktiv rolle i å skape markeder for nye produkter, tjenester, teknologier og løsninger som fremmer NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser — Første delutredning skrives det at offentlige innkjøp skal bli mer innovative og bærekraftige.

For at innkjøp skal være en effektiv drivkraft for å bidra til økt bærekraft, er det avgjørende at innkjøpere har kompetanse til å vurdere effekten av bærekraft i ulike tilbud. Kompetanse innen bærekraftige innkjøp bør derfor være et prioritert satsningsområde for å fremme omstilling og effektiv ressursbruk. Dette er viktig ikke bare for å oppfylle miljømål, men også fordi det stimulerer leverandørmarkeder og utgjør en betydelig andel av både offentlige og private utgifter.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert med samlingsbasert undervisning på Kongsvinger, kombinert med nettstøttet undervisning.

Studiet består av:

 • en innføring i anskaffelser som et fag, og historisk utvikling.
 • temaer fra sertifiseringsordninger for offentlige anskaffelser, slik at de som tar kurset skal ha vært igjennom det som kreves for å bestå sertifiseringstesten.
 • Det er laget noen ressurser i emnet for å raskt sette studenter inn i tematikken.
 • En del som ser på hvordan du kan bruke anskaffelser for å utvikle organisasjonen i en mer bærekraftig retning.
Studiemodeller
Offentlige bærekraftige anskaffelser
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
7.57.5
Bakgrunn for studiet

OECDs rapport om anskaffelsespraksis i Norge konkluderer med at det mangler en helhetlig strategi for å bygge og utvikle kapasitet og kompetanse på tvers av offentlig forvaltning. Innkjøps-Norge er desentralisert. I små- og mellomstore kommuner og virksomheter gjennomføres ofte anskaffelser som én av flere oppgaver. Det anbefales at bærekraftige offentlige anskaffelser inkluderes i opplæringsprogram for ledere, innkjøpere, og i akademia generelt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kjennskap til FNS bærekraftsmål
 • Har kunnskap om begreper, teorier og problemstillinger knyttet til hvordan organisasjoner kan utvikle seg bærekraftig
 • Har kunnskap om sentrale temaer, prosesser og prosedyrer knyttet til utøvelse av anskaffelser i offentlig sektor.
 • Har kunnskap om hvordan anskaffelser kan brukes som strategisk virkemiddel for å endre organisasjoner til å bli mer bærekraftige, gjennom for eksempel sirkulære forretningsmodeller.
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende teorier, modeller og verktøy innen bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi på praktiske problemstillinger innen innkjøp
 • kan anvende, relevant informasjon og fagstoff og knytte dette til bærekraft og innkjøp
 • kan anvende og reflektere over egen rolle innen bærekraftige innkjøp
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle relevante faglige problemstillinger og løsninger knyttet til innkjøp og bærekraft
 • kan foreta etiske vurderinger om innkjøp, basert på praktiske forretningsmessige problemstillinger
 • kan delta i diskusjoner om utvikling av god praksis innen bærekraftige innkjøp
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet gjennomføres med fysiske og digitale samlinger med nettstøtte mellom samlinger. Digitale læremidler (videoforelesninger- og eksempler, tekster og oppgaver) er tilgjengelig i studiets læringsplattform Canvas. Målet er i størst mulig grad å bruke samlingene til dybdegående faglige diskusjoner samt arbeid med konkrete oppgaver. Arbeidsformen i studiet vil være en veksling mellom forelesninger, praktiske øvelser, erfaringsutvekslinger og arbeid med problemstillinger fra oppgaver og fra egen arbeidshverdag. Det gis veiledning på oppgaver underveis i studiet.

Målgruppe

Målgruppen for dette emnet er personer som jobber i offentlig sektor, som har litt erfaring med anskaffelser, og som ønsker å øke sin kompetanse til å få en plattform og begrepsapparat for å jobbe med offentlige bærekraftige anskaffelser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Kjennskap til innkjøp vil være en fordel, men er ikke et krav.

Søkere som ikke oppfyller kravet om utdanning, kan allikevel delta som kursdeltaker og få kursbevis uten studiepoeng.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet har ambisjoner om å gi personer i ulike innkjøpsroller økt kunnskap og dypere innsikt i hvordan bærekraftige innkjøp kan gjennomføres i offentlig sektor. Dagens utfordringer til bærekraft stiller krav og forventninger til at den offentlige forvaltningen tar i bruk nye verktøy for å håndtere innkjøpsordninger på en forsvarlig måte.

Studiet kan danne grunnlaget for videre studier innenfor fagfeltet. Studiet kan inngå som en del av Bachelorgrad f.eks. innenfor økonomiske fag eller ledelses- og organisasjonsfag. Det må søkes om innpassing ved aktuelle høgskoler.

Internasjonalisering

Fagområdet er et internasjonalt forskningsområde og internasjonale forhold inngår det er relevant. Deler av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider og bruke disse kildene inn i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til høgskolens forskningsmiljø innen økonomi og bærekraft, og studiet er basert på anerkjent forskning og utviklingsarbeid innen fagfeltet.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Eksamen er todelt:

 1. En skriftlig innlevering med utgangspunkt i en offentlig innkjøpsprosess. Oppgaven kan være individuelt eller i gruppe på inntil 3 deltakere. Et samlet omfang for hele semesteroppgaven er på ca. 8 -12 000 ord.
 2. Individuell muntlig eksamen på bakgrunn av innlevert oppgave for justering av foreløpig karakter.
   

Det benyttes bokstavkarakter A – F, der laveste ståkarakter er E.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag