GRMERV Merverdiavgift for NKK-skolen

Merverdiavgift for NKK-skolen

  • Studiepoeng
   7,5
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Oslo
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet "Merverdiavgift for NKKskolen"(7,5sp).

Studiet er primært samlingsbasert med to samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøte for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager. Undervisningen vil kunne gis digitalt i stedet for ved fysiske samlinger dersom det er mer hensiktsmessig.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; "MERV1000 Merverdiavgift for NKK-skolen". Emnet skal gi grunnleggende kompetanse om merverdiavgiftsreglene som er aktuelle for kommunal og fylkeskommunal sektor.

Studiemodeller
Merverdiavgift for NKK-skolen
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i merverdiavgift første gang ble gjennomført høsten 2008. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til behandling og rapportering av merverdiavgift på salg og innkjøp av varer og tjenester foretatt av fylkeskommuner, kommuner og selskap eid av disse. Dette omfatter kompetanse om de lover, forskrifter, rettspraksis, skattemyndighetenes uttalelser og praksis mv., som regulerer merverdiavgift.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder for avgiftspliktige virksomheter
 • virkningene av å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 • særreglene som gjelder for offentlig virksomhet
 • kompensasjonsregelverket
 • reglene om kapitalvarer og justering av merverdiavgift
Ferdigheter

Kandidaten skal kunne vurdere:

 • når det skal faktureres med og uten tillegg av merverdiavgift
 • konsekvensene av ulike former for registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • om kommunen/fylkeskommunen har rett til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift
 • om fradragsretten eller retten til kompensasjon er begrenset
Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne

 • gjøre rede for avgiftspliktig, unntatt og fritatt omsetning
 • utfylle og rapportere merverdiavgift i skattemeldingene
 • anvende merverdiavgiftsregelverket på praktiske problemstillinger
 • ha innsikt i økonomiske konsekvenser av merverdiavgiftsregelverket
 • identifisere kapitalvarer og kunne foreta justering av merverdiavgift der det etter regelverket er pålagt
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og plenumsdiskusjoner. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Målgruppe

Studiet passer for alle som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

og minst to års arbeidserfaring. 

 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsregelverket. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne forstå og praktisere merverdiavgiftsregelverket.

Internasjonalisering

Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se   høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap.

Vurderingsformer

Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag