GRKOMREG1 Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen

Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen

  • Studiepoeng
   7,5
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet "Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen"(7,5sp).

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager. Undervisningen vil kunne gis digitalt i stedet for ved fysiske samlinger dersom det er mer hensiktsmessig. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; "KOMREG1000 Grunnleggende kommuneregnskap". Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Studiemodeller
Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen - Kull 2024
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2006. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om FNs bærekraftmål
 • har kunnskap om plan- og budsjettprosessen i kommunesektoren
 • har kunnskap om rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet
 • har kunnskap om regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet
 • har kunnskap om hva som kjennetegner kommunal rapportering
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende regnskapsprinsipper og regler som gjelder for kommuneregnskapet
 • kan utarbeide ulike obligatoriske oppstillinger
 • kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjøre rede for kommuneregnskapet som informasjonskilde
 • kan medvirke i årsavslutningen av kommuneregnskapet i tråd med lovgivning og god kommunal regnskapsskikk
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Målgruppe

Studiet er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunalt regnskap og budsjett, samt revisorer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

og minst to års arbeidserfaring.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en basis for å kunne forstå og legge fram et kommuneregnskap.

Internasjonalisering

Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se   høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap.

Vurderingsformer

Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag