GRFVR Videreutdanning i forvaltningsrett

Videreutdanning i forvaltningsrett

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet er en praktisk rettet videreutdanning i forvaltningsrett for ansatte i NAV. Videreutdanningen består av 30 studiepoeng på bachelornivå og går på deltid over tre semester. Det legges opp til en samlingsbasert studiemodell som kombinerer fysiske samlinger med bruk av læringsressurser i en digital læringsportal i periodene mellom samlingene. Det gjennomføres 6 samlinger, fordelt med 2 samlinger på hvert semester. Hvert semester har en digital oppstart og det skal gjennomføres ett praktisk rettet arbeidskrav mellom samlingene i hvert semester.   

Studiet er oppdragsfinansiert.  

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er en videreutdanning i forvaltningsrett, og er bygget opp over tre semester. Studiet tar for seg følgende: 

 

 • Juridisk metode og klart språk

I studiet inngår grunnleggende juridisk metode. Dette vil gi studentene en dybde og forståelse for rettsreglene slik at de blir i stand til å arbeide og resonere selvstendig. Internasjonale krav og regler med relevans for forvaltningen blir behandlet. Grunnleggende forståelse for og betydningen av klart språk vil bli behandlet.  

 

 • Forvaltningsrett

Studiet tar for seg den generelle forvaltningsretten og bruker den spesielle forvaltningsretten, som ansatte i NAV arbeider med, til å belyse den generelle forvaltningsrett. Det vil spesielt bli brukt elementer fra rettsområder som folketrygd, sosialtjenester, barnevern, psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenester. 

Studiet innledes med en gjennomgang av forvaltningens oppbygging og dens rolle, oppgaver og virksomhet. Saksbehandlingsregler både i forvaltningsloven og annen relevant lovgivning er sentrale tema og i denne forbindelse bl.a. temaer som veiledningsplikten, utredningsplikten, brukermedvirkning og opplysningsplikt. Temaer som utforming av vedtak, krav til form og begrunnelse inngår også i studiet.  

Studiet tar for seg rammene for forvaltningsskjønnet og forvaltningens adgang til å stille vilkår. Videre blir reglene om klage på og omgjøring av forvaltningsvedtak grundig behandlet. Ugyldighet av forvaltingens vedtak og konsekvensene av ugyldige vedtak er temaer som inngår i studiet.  

Kontroll med forvaltningen er et eget tema der rammene for domstolenes kontroll med forvaltningsavgjørelser behandles, samt at det gis oversikt og forståelse av andre kontrollorganer for forvaltningens virksomhet.   

 

 • Beviskrav

Fastsettelse av faktum er en viktig del av forvaltningens praktiske hverdag, og det kan gjelde forskjellige beviskrav for forskjellige typer forvaltningsavgjørelser. Studiet tar for seg grunnleggende bevisregler, herunder beviskrav og forskjellen mellom objektive og subjektive vilkår.

 

 • Personvern

For at studentene skal kunne identifisere mulige personvernutfordringer, gis det en grunnleggende innføring i personvern og individets rettigheter. Hensikten er å skape forståelse for samspillet mellom forvaltningsretten og personvernregelverket.

Studiemodeller
Videreutdanning i forvaltningsrett (Kull 2024)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår2025 Høst
Studiet i forvaltningsrett er bygget opp over tre semester.
 
O
101010
Bakgrunn for studiet

NAV Innlandet ønsker å tilby en videreutdanning i praktisk rettet forvaltningsrett for NAV-ansatte.   

Målsetningen med studiet er å:   

 • ha utviklet en god og trygg forvaltningsrettskompetanse, slik at deltakerne kan forvalte sin rolle i NAV på en kvalitetsmessig god måte 
 • beherske formidling og veiledning av kollegaer og brukere, på en forståelig og praksisnær måte, skriftlig og muntlig 

ha en helhetlig forståelse av brukerreisene, og hvordan samhandlingen de selv har med brukeren, medvirker til en forvaltningsmessig trygg brukeropplevelse 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:  

 • metoden som jurister bruker for å løse rettsspørsmål  
 • rettssikkerhet i forvaltningsretten og hensynene som forvaltningsloven bygger på  
 • saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder forvaltningslovens virkeområde, systematikk, sentrale begreper og ulovfestede krav til saksbehandling
 • retten til innsyn i forvaltningens dokumenter etter offentleglova  
 • materielle kompetansespørsmål, herunder kravet om hjemmel ved inngrep (legalitetsprinsippet) og grensene for forvaltningens kompetanse
 • personelle kompetansespørsmål, herunder delegasjon
 • kunnskap om rettslige konsekvenser av brudd på reglene om forvaltningens kompetanse, primært om når vedtak blir ugyldige
 • domstolenes kontroll med forvaltningen  
 • utvalgte temaer i den spesielle forvaltningsretten, med vekt på å vise hvordan den spesielle forvaltningsretten illustrerer og samvirker med den generelle forvaltningsretten
 • de rettslige bevisregler som gjelder på forvaltningsrettens område
 • grunnleggende personvernsprinsipper og hva personvern innebærer for individet
 • personvernregelverket med hovedfokus på de registrertes rettigheter i offentlig forvaltning
Ferdigheter
 • vurdere rettspolitiske spørsmål knyttet til forvaltningens virksomhet
 • anvende generelle forvaltningsrettslige prinsipper til å analysere og løse forvaltningsrettslige problemstillinger fra ulike områder av offentlig forvaltning, inkludert gjennom bruk av særlovgivning, forskrifter eller andre rettskilder som ikke har vært uttrykkelig dekket i løpet av emnet
 • innhente og systematisere rettslig relevant materiale, og gjennom dette identifisere relevante problemstillinger, og analysere disse på selvstendig grunnlag ut fra et sammensatt rettskildebilde
 • kritisk vurdere den normative holdbarheten av ulovfestet forvaltningsrett, i lys av grunnleggende hensyn som rettssikkerhet
 • identifisere og analysere bruk av juridisk metode i tekster
 • identifisere og drøfte teoretiske spørsmål om juridisk metode uavhengig av om rettsgrunnlaget er lovfestet eller ulovfestet
 • anvende de rettslige bevisregler som gjelder på forvaltningsrettens område, og reflektere over usikkerheter i bevisvurderingene
 • anvende klart språk til å skrive tekster som legger til rette for at brukeren aktivt kan medvirke i egen sak.
 • identifisere personvernspørsmål og løse personvernrettslige problemstillinger innen offentlig forvaltning   
Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • drøfte og formidle analyser av juridiske metodespørsmål på en forståelig måte
 • analysere komplekst juridisk fagstoff, også basert på nye rettskilder
 • finne, vurdere og henvise til informasjon, fagstoff og rettskilder, og fremstille dette slik at det belyser et rettslig spørsmål
 • presentere og argumentere for egne juridiske resonnementer og løsninger på rettslige spørsmål
 • analysere tekster fra offentlige myndigheter i et språklig og juridisk perspektiv  
 • formidle egne juridiske vurderinger og konklusjoner med et klart språk
 • formidle personvernrettslige resonnementer og hensynene som begrunner regelverket 
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil innledningsvis i hvert semester ha webinar og videoundervisning. I løpet av samlingene vil det bli gjennomført forelesninger og gruppearbeid. På samlingene legges det blant annet vekt på arbeid med oppgaver/case. Samlingene kombineres med selvstudium og oppgaveskriving, herunder arbeid med obligatoriske arbeidskrav.  

Forventet arbeidsinnsats i studiet er 750-900 timer.

Praksis

Det er ingen utplassering i praksis under studiet. 

Målgruppe

Dette studiet passer for de fleste som arbeider i NAV. Studiet er særlig egnet for personer som jobber med arbeidsrettet oppfølging, veiledning, rådgivning, forberedelse eller utarbeidelse av vedtak og klagesaks-behandling. Også andre med behov og interesse for forvaltningsrettslige problemstillinger vil ha nytte av studiet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er også et krav at studentene har gjennomført NAV sin internopplæring i forvaltningsrett. Det er ingen krav til juridisk forkunnskap, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel. 

Det tas opp inntil 40 studenter i hvert kull. Deltakere til studiet velges ut av NAV, rangering vil derfor ikke være relevant.  

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er relevant for personer som jobber som veiledere, saksbehandlere, rådgivere eller andre oppgaver innen NAV hvor et juridisk fundament har betydning. Studiet er praktisk rettet og det vil bli lagt vekt på oppgaver, refleksjon og diskusjon av praktiske case.  Opparbeidet kompetanse vil også være relevant i andre deler av forvaltningen.

Internasjonalisering

Mange bestemmelser i den generelle eller spesielle forvaltningsretten er en implementering av EU/EØS-rett. Generelt kan det sies at alle rettsområder, herunder forvaltningsrett, i større og mindre grad blir internasjonalisert. Internasjonalisering i form av utenlandsopphold er ikke aktuelt for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se  høgskolens nettsider . Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.  

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til et forskningsmiljø innen rettsvitenskap og bygger på forskningsbasert kunnskap.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav
For å kunne gå opp til eksamen, må kandidaten ha godkjent 3 arbeidskrav. Disse skal vise at studentene behersker kunnskap og anvendelse av grunnleggende begreper, perspektiver og vurderinger innen de ulike temaer som studiet omhandler. De skal også vise at kandidaten har en faglig forståelse.

Eksamen
Eksamen er en individuell hjemmeeksamen over 2 uker. Ved vurdering benyttes karakterene A-F 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier