GRFIN Kommunal finansforvaltning for NKK skolen

Kommunal finansforvaltning for NKK skolen

  • Studiepoeng
   7,5
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet "Kommunal finansforvaltning for NKKskolen" (7,5sp).

 

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over to dager. Det er planlagt èn fysisk samling og to digitale. Undervisningen vil kunne gis kun digitalt i stedet for ved fysiske samlinger dersom det er mer hensiktsmessig.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; "Kommunal finansforvaltning for NKKskolen»". Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i kommunal finansforvaltning, som berører kommunesektoren.

Studiemodeller
Kommunal finansforvaltning for NKK skolen
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst
O
7.5
Bakgrunn for studiet

 

Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NKK (kommunesektorens interesseorganisasjon for økonomi og innkreving), der kurs i kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2006. Kurset har blitt utviklet for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Studiet er utviklet for de som jobber med finansforvaltning og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kommunal finansforvaltning. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for finansforvaltning, de lover og regler som regulerer kommunal finansforvaltning og finansielle instrumenter.

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om FNs bærekraftmål
 • har kunnskap om rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommunal finansforvaltning
 • har kunnskap om forvaltning av midler som skal forvaltes med høy likviditet og lav risiko, midler som skal forvaltes med lang tidshorisont og forvaltning av gjeldsporteføljen
 • har kunnskap om finansielle instrumenter
 • har kunnskap om finansiell risikostyring og avkastningsmåling
 • Har kunnskap om bankavtaler
 • har kunnskap om finansrapportering
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende regler som gjelder for kommunal finansforvaltning
 • Kan forvalte kommunens midler som skal forvaltes med høy likviditet og lav risiko, midler som skal forvaltes med lang tidshorisont og forvaltning av gjeldsporteføljen
 • kan utarbeide finansreglement som tilfredsstiller krav i lov og forskrift
 • Kan utarbeide finansrapport som tilfredsstiller krav i lov og forskrift
 • kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan se sammenhengen mellom kommunens finansforvaltning og kommunens økonomi
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Målgruppe

Studiet er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunal finansforvaltning, samt revisorer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

og minst to års arbeidserfaring.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i kommunal finansforvaltning. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en basis for å kunne forstå og utøve kommunal finansforvaltning.

Internasjonalisering

Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og unytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse.

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Detter er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på en korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen vil bygge på forskningsbasert kunnskap. Å arbeide kunnskapsbasert er et gjennomgående tema i emnet.

Vurderingsformer

Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Studiet vil være en kombinasjon av samlings- og nettbasert undervisning, og det er derfor satt et krav om tilstedeværelse med 80%.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag