GRCOM Coaching og mental trening

Coaching og mental trening

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Studiets oppbygging og innhold

Dette er et nettbasert heltidsstudium. Studiet er inndelt i to emner; Motivasjonsteori og coaching (15 studiepoeng), og Prestasjonspsykologi og mental trening (15 studiepoeng).

Studiemodeller
Coaching og mental trening
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Studiet er en tverrfaglig utdanning som skal dekke behovet for utvidet kompetanse i yrker der coaching og mental trening er et vesentlig innslag.

Coaching og mental trening er begge basert på løsningsorienterte prosesser som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensial, med fokus på å bringe mennesket fra nåværende situasjon til en ønsket endring eller mål. En coach og mental trener har fokus på utvikling og målrettet arbeid over tid, og forståelse for prosesser knyttet til motivasjon og mentale treningsstrategier er avgjørende for å lykkes med å skape endring og forbedring.

Studiet gir en innføring i hva mental trening er og hvilke mentale funksjoner som er involvert i utviklings- og læringsprosesser. Studiet omfatter også opplæring i ulike typer psykologiske metoder og mentale treningsstrategier som kan anvendes når man er coach.

Formålet med studiet er å kvalifisere for coaching på individ-, gruppe og organisasjonsnivå. Dette innebærer blant annet å fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis i privat og offentlig virksomhet. Studiet gir også relevant kompetanse for ledere og trenere på ulike nivåer.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om de mest sentrale psykologi- og motivasjonsteoriene
 • har kunnskap om coaching og mental trening som verktøy i endrings- og utviklingsprosesser
 • har kunnskap om praktisk anvendelse av prestasjonspsykologisk kunnskap
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan vurdere hvordan psykologiske faktorer påvirker prestasjoner
 • kan gjennomføre motivasjonsfremmende coaching
 • kan bruke coaching og mentale treningsstrategier i arbeid med individer for å fasilitere utvikling og læringsprosesser
 • kan benytte ulike former for coachingmetodikk
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forstaelse og ansvarsbevissthet i rollen som coach
 • har innsikt i hva som ligger i å være en god rollemodell
 • har kommunikativ kompetanse og kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
Arbeids- og undervisningsformer

Det er høye krav til deltakelse og medansvar, og studiet og er basert pa en forstaelse om at studenter og lærere har et felles ansvar for a utvikle kunnskap. Studiet gjennomføres med direktestrømming (Zoom eller tilsvarende), interaktive læringsaktiviteter og videoforelesninger på Canvas. Det legges vekt pa problembaserte læringsformer der studentene lærer gjennom erfaring, og studentene er medansvarlige for den faglige fordypning. Studentene skal planlegge eget arbeid, arbeide selvstendig og i grupper med blant annet tema- og prosjektorganisert opplæring.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som ønsker å arbeide med coaching og utviklingsarbeid, eller som har trener- eller lederoppgaver i offentlig eller privat virksomhet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse pa tilsvarende niva.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Hovedformålet med studiet er å styrke kompetansen i yrker der coaching og mental trening er et vesentlig innslag. Gjennom å forstå hvordan motivasjon er et resultat av samhandling mellom individets atferd, følelser og miljø, vil coachen gjennom 3 / 10 bevisstgjøring og bruk av mentale treningsstrategier kunne jobbe med utvikling og atferdsendring. Studiet kan inngå som et semester i en fri bachelorgrad eller kombineres med andre utdanninger.

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studentene arbeide med internasjonale temaer innen coaching, motivasjonspsykologi og mental trening. Internasjonal og engelskspraklig litteratur vil bli benyttet.

Utgifter

Semesteravgift + studieavgift

Vurderingsformer

Det blir benyttet både skriftlige og praktiske vurderingsformer i studiet, avhengig av det enkelte emnets innhold. Skriftlige eksamener er valgt for a sikre studentens teoretiske kunnskap, og praktisk-metodisk eksamen skal vurdere og sikre studentens praktiske ferdigheter.

Vurderingsformene, sammen med arbeidsoppgaver utført underveis i studiet, er viktige virkemidler for a realisere samspillet mellom emnene i studiet.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap