GRBERKRIS2 Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen

Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som samlingsbasert deltidsstudium over to semestre. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens bidrags- og oppdragsaktivitet. Studiet består av emnene "Fordypning i krise- og beredskapsledelse" (15 sp) og "Krisehåndtering i komplekse organisasjoner" (15 sp). Studiet er en påbygning til grunnstudiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» (30 sp).

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Det anbefales å ta emnene i den rekkefølgen de er satt opp i studieplanen. 

Studiemodeller
Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen - Kull 2024
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og interesseorganisasjonen Norsk Vann, samt Nedre Romerike Vannverk og Avløpsselskap og Drammen kommune Vann og avløp. Utgangspunktet er at nøkkelmedarbeidere i Drammen kommune har gått flere av høgskolens studier innen feltet beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Dette studiet er utviklet på initiativ fra, og i nært samarbeid med, aktører innen norsk vannbransje, herunder Drammen kommune Vann og avløp. Studiet skal gi kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge.  I likhet med grunnutdanningen «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» (første gang gjennomført i studieåret 2018-19) vil studiet vil være spesielt fokusert på organisasjon, ledelse og administrative utfordringer, og i mindre grad teknikk. Med begrepet "vannbransjen" menes "vann- og avløpsbransjen".

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen operativ psykologi og beredskapsledelse
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen håndtering av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen etikk og kjennskap til etiske dilemmaer av relevans for beredskap og kriseledelse i vannbransjen
 • har kjennskap til aktuelle utfordringer knyttet til regional samhandling innen beredskap og krise, herunder bortfall av kritisk infrastruktur
 • har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, slik som spilløvelser, innen vannbransjen
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen operativ psykologi og beredskapsledelse
 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger, innen håndteringen av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler
 • kan bidra til etisk refleksjon innen beredskap og krisehåndtering i vannbransjen
 • kan bidra til å styrke regional samhandling innen beredskap og krise, herunder ved bortfall av kritisk infrastruktur
 • kan utføre arbeid rettet mot helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen
 • kan bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, for eksempel spilløvelser, innen vannbransjen
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over komplekse sammenhenger innen krise- og beredskapsledelse knyttet til vannbransjen i Norge
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike aktører som er relevante for arbeidet med beredskap og kriseledelse i vannbransjen
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Samlingene gjennomføres med forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Case og øvelser vil bli brukt i undervisningen for å kople teori og praksis. Det vil bli brukt simuleringsverktøy i øvelsene. 

Målgruppe

Personer med tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp innen sin virksomhet, samt personer som arbeider med rådgivning, konsulentvirksomhet med mer (for eksempel underleverandører) overfor bransjen i Norge.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

 I tillegg må studiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» (30 studiepoeng) være bestått, og du må dokumentere minst to års arbeidserfaring. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Internasjonalisering

Studiets internasjonale perspektiv ivaretas i undervisningen gjennom drøfting og erfaringsutveksling med et internasjonalt fokus. Bransjeutfordringer vil også kunne settes inn i en internasjonal kontekst gjennom diskusjoner. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se   høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til et forskningsmiljø innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet, og bygger på forskningsbasert kunnskap. 

Utgifter

Semesteravgift og kursavgift

Vurderingsformer

Det benyttes obligatoriske innleveringsoppgaver, og hjemmeeksamener individuelt og i grupper. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring