GRBERKRIS Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som samlingsbasert deltidsstudium over to semestre. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens bidrags- og oppdragsaktivitet. Studiet består av emnene "Risikoanalyse og beredskapsplanlegging" (15 sp) og "Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon" (15 sp).

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Emnene skal gi grunnleggende kompetanse i beredskaps- og krisehåndtering i vannbransjen.

Studiemodeller
Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen - kull 2024
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og interesseorganisasjonen Norsk Vann, samt Nedre Romerike Vannverk og Avløpsselskap (NRV/A) og Drammen kommune Vann og avløp. Utgangspunktet er at nøkkelmedarbeidere i Drammen kommune har gått flere av høgskolens studier innen feltet beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Dette studiet er utviklet på initiativ fra, og i nært samarbeid med, aktører innen norsk vannbransje, herunder Drammen kommune Vann og avløp. Studiet er utviklet for aktører innen norsk vannbransje (vann og avløp), både innen offentlig og privat sektor, og er primært beregnet på studenter som har tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp innen sin virksomhet. Studiet skal gi grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. Studiet omfatter blant annet lovverk knyttet til kommunal beredskapsplikt og sikkerhet i vannforsyningen, og vil være spesielt fokusert på organisasjon, ledelse og administrative utfordringer, og i mindre grad teknikk. Med begrepet "vannbransjen" menes "vann- og avløpsbransjen".

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen risikoanalyse og beredskapsplanlegging
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen operativ kriseledelse og krisekommunikasjon
 • har kjennskap til aktuelle trusler rettet mot samfunnet, med vekt på vannforsyningen
 • har kunnskap om målgruppeanalyse for krisekommunikasjon, mediehåndtering, ulike kommunikasjonskanaler
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av kriseøvelser innen vannbransjen
 • har kunnskap om fysisk sikring av installasjoner og IKT-systemer, herunder analyse av sikringsrisiko (VTS), skallsikring og personellsikkerhet
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen risikoanalyse og beredskapsplanlegging
 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen operativ kriseledelse, krisekommunikasjon og fysisk sikring
 • kan bidra til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser for en virksomhet, med vekt på vannbransjen
 • kan bidra til utarbeidelse av beredskapsplaner for en virksomhet, med vekt på vannbransjen
 • kan bidra til analyse av sikringsrisiko og planlegging av skallsikring og personellsikkerhet
 • kan bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser innen vannbransjen
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har økt forståelse for beredskap, krisehåndtering og sikkerhet knyttet til vannbransjen i Norge.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Læringsplattformen Canvas blir brukt mellom samlingene. Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Case og øvelser vil bli brukt i undervisningen for å kople teori og praksis.

Praksis

Det er ikke lagt opp til praksis.

Målgruppe

Personer med tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp innen sin virksomhet, samt personer som arbeider med rådgivning, konsulentvirksomhet med mer (for eksempel underleverandører) overfor bransjen i Norge.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

 og minst to års arbeidserfaring. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er faglig relevant for samfunns- og arbeidsliv gjennom aktualisering av praktiske spørsmål og problemstillinger i en akademisk kontekst. Studiet er relevant for ledere og nøkkelpersoner i både offentlige og private virksomheter. Studiet har som mål å gi studentene en yrkesmessig basis for å kunne arbeide med tekniske, administrative og ledelsesmessige spørsmål innen norsk vann-bransje.

Internasjonalisering

Studiets internasjonale perspektiv ivaretas i undervisningen gjennom drøftinger og erfaringsutvekslinger med et internasjonalt fokus. Bransjeutfordringer vil også kunne settes inn i en internasjonal kontekst gjennom diskusjoner.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i høgskolens studieforskrift.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til høgskolens forskningsmiljø innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet, og bygger på forskningsbasert kunnskap.

Utgifter

Semesteravgift og kursavgift 

Vurderingsformer

Det benyttes obligatoriske innleveringsoppgaver, og hjemmeeksamen individuelt og i grupper.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring