GRBÆS Bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis

Bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis

  • Studiepoeng
   5
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Lillehammer
Introduksjon

Det grønne skiftet er i full gang. Avfall- og gjenvinningsbransjen er en viktig aktør i arbeidet med å gjenvinne, gjenbruke og redusere avfall. Overgangen til sirkulærøkonomi krever endringer i produksjon, forbruk og gjenvinningsløsninger. For at minst mulig ressurser skal gå til spille, må bransjen sikre løsninger som legger til rette for økt materialgjenvinning, sortering og ombruk.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert med samlingsbasert undervisning hos ulike avfallsselskaper, kombinert med nettstøttet undervisning. Studiet går på deltid over ca 6 måneder og er bygd opp med tre fysiske samlinger og nettbaserte læringsressurser.  

Studiet har en praktisk tilnærming koblet til avfallspyramiden, virksomhetens planer samt egne erfaringer og rolleforståelse. Begrepene sirkulærøkonomi og bærekraft vil i emnet omgjøres til noe konkret man jobber i arbeidshverdagen, i et team der alle har en viktig funksjon.   

Studiet belyser følgende temaer: 

 • Sirkulærøkonomi og bærekraft i et historisk perspektiv 
 • Deltakernes og virksomhetens roller i det grønne skiftet 
 • Avfallshierarkiet, produktgrupper og avfallskategorier 
 • Sirkulære løsninger (Forretningsmodeller) 
 • Gjenvinning, gjenbruk og levetid 
 • Regelverk og sertifiseringsordninger 
Studiemodeller
Bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2025 Vår
O
5

Læringsutbytte

Ved bestått studieprogrma har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Kandidaten  

 • har kunnskap om relevante begreper og teorier om bærekraft og sirkulærøkonomi for avfallsbransjen. 
 • har kunnskap om avfallshierarkiet, og hvordan ta vare på og gjenbruke ressurser. 
 • har kjennskap til relevant regelverk og sertifiseringsordninger i bransjen. 
Ferdigheter

Kandidaten  

 • kan gjøre rede for hvordan kunnskap om bærekraft og sirkulærøkonomi kan settes ut i praksis 
 • kan reflektere rundt sin egen rolle og kompetanse i egen virksomhet og i det grønne skiftet. 
 • kan utforske hvordan avfall kan bidra til ressurs i avfallspyramiden. 
 • kan bidra til å finne mulige sirkulære løsninger i egen bedrift.  

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for ulike roller og ansvarsområder i egen bedrift og i verdikjeden. 
 • kan relatere prinsipper for bærekraftige løsninger til hvordan egen bedrift kan bli mer bærekraftig. 
 • kan relatere bærekraft og sirkulærøkonomi til avfallspyramiden. 

 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har en praksisnær tilnærming der deltagerne tar med seg erfaringer og eksempler fra egen arbeidsdag inn i undervisning og oppgaveløsning. Vi tar i bruk refleksjonsoppgaver, casearbeid, befaringer, forelesninger, gruppearbeid, podcaster og videoforelesninger. Deltakerne arbeider individuelt og i grupper gjennom hele emnet.  

Målgruppe

Studiet er utviklet og tilbys for ansatte i avfallsselskapene: GLØR IKS, MGR, Sirkula, Horisont Miljøpark, SØIR IKS og HRA. Utvikling av studiet er finansiert av HK-direktoratet gjennom Bransjeprogrammet for avfallssektoren.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere som ikke oppfyller kravet om utdanning, kan likevel delta som kursdeltaker og få kursbevis uten studiepoeng.

Studiet har 35 plasser.

Rangering og utvelgelse av studenter gjøres i samråd med de seks deltakende avfallsselskapene.

 

Søknad om deltakelse på studiet skjer gjennom to trinn:

1. Hver avfallsbedrift søker via Nettskjema:
Bedriftens kontaktperson søker om opptak til studiet for sine ansatte i prioritert rekkefølge.

 

2. Søknad fra enkeltdeltakere via EVU-modulen:
Hver enkelt deltaker søker deretter om opptak via Høgskolens opptakssystem samt vedlegge nødvendig dokumentasjon.

 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Avfall og gjenvinningsbransjen er sentrale aktører for å lykkes med det grønne skiftet. Nye miljøkrav, teknologi, digitalisering bidrar til at bransjen står ovenfor store endringer og dette studiet vil være relevant for å gjøre avfallssektoren bedre rustet til å takle disse omstillingene og bidra til en bærekraftig vekst.

Internasjonalisering

Fagområdet er et internasjonalt forskningsområde og internasjonale forhold inngår der det er relevant.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider og bruke disse kildene inn i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet

 

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er forankret i nasjonal og internasjonal forskning.

Vurderingsformer

Deltakerne skal delta aktivt i læringsaktiviteter gjennom hele studiet.

Obligatoriske aktiviteter 

Emnene har følgende aktiviteter som må være godkjente før eksamen kan avlegges: 

 • Ett arbeidskrav i grupper
 • Deltakelse på samlingene (minimum 80%)  

 

Eksamen 

 • Eksamen gjennomføres som en muntlig presentasjon i grupper. 
 • Eksamen vurderes til Bestått/ikke bestått 
 • Tillatte hjelpemidler: Alle tilgjengelige 
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for psykologi