GR8ØL Landbruksregnskap

Landbruksregnskap

  • Studiepoeng
   7,5
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning med et omfang på 7,5 studiepoeng. Studiet tilbys som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over ett semester, gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet, på oppdrag for Økonomiforbundet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng og går over ett semester.

Kandidatene får en yrkesrettet utdanning rettet mot landbruksnæringen. Kandidatene som har fullført studiet, kan bokføringsreglene for alle typer landbruk, samt for landbruk med annen tilleggsnæring. Kandidatene kan også de spesielle avgifts- og skattereglene som gjelder for landbruksnæringen. I tillegg har kandidatene vært gjennom et fullstendig årsoppgjør med alle de skjemaer som benyttes i forbindelse med skatteregnskapet. Ved tilegnelsen av disse kunnskaper kunnskapene vil alle kandidater benytte seg av et maskinelt regnskapssystem.

Studiemodeller
Landbruksregnskap - Kull 2024
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Regnskapsdelen av økonomistudier konsentreres i hovedsak om forretningsregnskap uten tilknytning til noen bestemt næring. Landbruksregnskap har gjennom mange år skilt seg fra øvrige regnskap ved at man her har rapportert til skattemyndighetene med egne næringsoppgaver og tilleggsskjemaer. Selv om man har forsøkt med en tilnærming i de senere år, har man i denne bransjen fortsatt særegenheter. I tillegg har kompleksiteten blitt større ved at næringsutøverne ofte driver flere typer næringer samtidig. Det er derfor behov for å styrke regnskapskompetansen i denne næringen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om bokføringsregler og regler for god regnskapsføringsskikk
 • har kunnskap om spesielle avgifts- og skatteregler som gjelder landbruksnæringen
 • har kjennskap til alle skjemaer som benyttes i skatteregnskapet
 • har kunnskap om bruken av tømmerkonto og skogfond
Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan anvende bokføringsreglene for de tradisjonelle landbruksvirksomhetene
 • kan anvende regler for landbruk med tilleggsnæring
 • kan anvende maskinelt regnskapssystem for føring av landbruksregnskap
 • kan avslutte et skatteregnskap for en landbruksenhet
 • kan fylle ut skattemelding for eier av en landbruksenhet
 • kan fylle ut de skjemaer som benyttes i forbindelse med skatteregnskapet
 • kan vurdere om landbruksenheten kommer inn under næringsbegrepet
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har et bevisst forhold til og kunnskap om etablering av et landbruksforetak
 • kan bidra til en best mulig økonomisk tilpassing for landbruksvirksomheter
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen omfatter både nettbaserte forelesninger og samlinger. Teoristoffet blir formidlet via nettbaserte forelesninger, mens den praktiske øvelsen med bruk av maskinelt regnskapsprogram er lagt til de samlingsbaserte seminarene. Studiet kan under visse omstendigheter utvikles til å kunne tilbys nettbasert.

Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas, benyttes i undervisningen. 

Målgruppe

Målgruppen er personer som ønsker kompetanse på landbruksregnskap. Studiet er relevant for personer som nylig har avsluttet et bachelorstudium innen regnskapsførerfaget, og som ønsker kompetanse på de særregler som gjelder for landbruksregnskap. Studiet egner seg også for de som har arbeidet en stund på et regnskapskontor, men som ønsker å satse sterkere på landbruksregnskap, samt for gårdbrukere som ønsker å føre sitt eget regnskap.

Det anbefales at man på forhånd har kjennskap til det mest grunnleggende innenfor regnskap, samt at man er fortrolig med registrering av regnskapsbilag på PC. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

 og minst to års arbeidserfaring. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Uteksaminerte kandidater vil ha kompetanse innen det regelverket som gjelder for alle typer landbruksregnskap. Kandidater vil også være godt kvalifiserte til å bruke maskinelle regnskapsprogram i forbindelse med bokføring.

Studiet kan nyttes av regnskapsførere som ønsker kompetanse innenfor landbruksregnskap. Studiet kan dekke deler av etterutdanningskravet for autoriserte regnskapsførere og det kan godskrives som 30 etterutdanningstimer.

Internasjonalisering

Studiet omfatter regnskap for norsk landbruksvirksomhet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i høgskolens studieforskrift.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et forskningsmiljø innen økonomi og regnskap.  Emnet oppdateres i henhold til en hvert tid gjeldende lover og forskrifter som er relevante for landbruksregnskap, samt den digitale utvikling innenfor regnskap.

Utgifter

Semesteravgift. 

Studieavgift var på kr. 17 300,- for medlemmer i Økonomiforbundet, kr 19 300,- for ikke- medlemmer i 2020. Fremtidige gjennomføringer av studiet vil bli prisjustert.

 

 

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen over 1 uke. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag