DIGITAL Digital sikkerhetskultur

Digital sikkerhetskultur

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne à 15 studiepoeng. Det gis innføring i bakgrunn og historikk for informasjonssikkerhet som tema. Her har teknologisk utvikling, sett i lys av sosiokulturelle perspektiver, sentral plass. Kandidaten får innføring i relevante trusler og sikkerhetstiltak, herunder sikkerhetsledelse. Det gis innføring i relevant lovverk, blant annet personopplysningsloven. Lovverket knyttes til aktuell tematikk og konkrete eksempler. Tilnærmingen er anvendt, og kandidaten får kunnskap og trening i hvordan man kan bidra til å se informasjonssikkerhet som en helhetlig del av virksomheten.

Videre er teorier om kommunikasjon og påvirkning, generell pedagogikk og læring, organisasjoner og læring i organisasjoner sentralt. Eksemplene vil kobles til arbeid med digital sikkerhetskultur, og fokus er på analyse, planlegging og gjennomføring av tiltak på ulike nivå, og på opplæring.

Studiet er oppbygd med to hovedtema som er delt i undertema. Det gis tilbud om deltakelse på tre undervisningssamlinger på høgskolen; en i oppstarten, en midtveis og en i forkant av eksamen. Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal.  Det er mulig å gjennomføre studiet som student eller som kursdeltaker.

Innholdet er organisert rundt følgende temaer:

Cybersikkerhet

 1. Innføring i cybersikkerhet
 2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
 3. Den menneskelige faktoren.

Digital sikkerhetskultur

 1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
 2. Organisasjonslæring for atferdsendring     
 3. Utvikling av digital sikkerhetskultur.
Studiemodeller
Digital sikkerhetskultur - Kull 2024
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst
O
15
Bakgrunn for studiet

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på. I dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt. Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna. Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er de som skal ha tilgang på informasjonen som har det. Dette handler om å forstå både muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt og prosesser. Trusler kan ramme virksomheten dersom informasjonssikkerhet ikke tas på alvor. Virksomheter må bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.

Dette studiet har som mål at deltakerne skal kunne utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur. Det sentrale er å utvikle kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette.

  
Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng og består av 2 hovedtema:

Cybersikkerhet

 1. Innføring i cybersikkerhet
 2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
 3. Den menneskelige faktoren.

 Digital sikkerhetskultur

 1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
 2. Organisasjonslæring for atferdsendring
 3. Utvikling av digital sikkerhetskultur.

Samlinger
Det arrangeres 2 undervisningssamlinger i Lillehammer. 

Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal. Det er valgfritt om du ønsker å ta eksamen eller ikke.

Læringsutbytte

Kandidaten skal, etter gjennomført emne, ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
 • Har kunnskap om hva informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er
 • Har kunnskap om sikkerhetsledelse og risikostyring
 • Har kunnskap om hvordan organisasjoner lærer og hvordan kultur kan skapes og endres
 • Har innsikt i relevante lover, herunder personopplysningsloven.
Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan vurdere sikkerhetsrisikoen i en virksomhet ut fra aktuelt trusselbilde og virksomhetens informasjonsverdier og infrastruktur
 • Kan påvirke atferd og holdninger i en organisasjon ved å bidra til at ansatte tilegner seg sikker atferd som sikrer ivaretakelse av virksomhetens informasjonsverdier
 • Kan analysere relevante problemstillinger knyttet til informasjonsbehandling, virksomhetsprosesser og industriprosesser.
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Forstår hva informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er, og hvordan enkeltpersoner og bedrifter kan sikre seg
 • Forstår trusselbildet i forhold til hva ansatte og bedrifter er utsatt for som et grunnlag for å sikre bedriften
 • Forstår menneskelige aspektene ved informasjonssikkerhet for å kunne lære opp egne ansatte innen temaet.
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har tre fysiske samlinger i kombinasjon med bruk av nettbasert læringsmiljø i mellomperiodene mellom samlinger. På samlingene vil arbeidsformene variere mellom forelesninger, øvelser, ferdighetstrening, gruppearbeid, framlegg og plenumsdrøftinger.

I mellomperiodene vil kandidatene jobbe med arbeidskrav, individuelt og i grupper med veiledning fra høgskolen. Studiet har et egenutviklet nettsted som er plattform for faginnhold, informasjon, kommunikasjon og veiledning under hele studieløpet.

Det legges vekt på undervisningsmetoder der kandidatenes aktive deltagelse i læringsprosessen prioriteres, både i forelesninger, gruppearbeid og i arbeidskrav. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet.

Målgruppe

Studiet er en videreutvikling av Kommunikasjonsrådgiverstudiet, og tidligere studenter herfra er en aktuell målgruppe. Studiet er også relevant for de som trenger økt kompetanse på cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og -utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur. Andre aktuelle målgrupper er aktører i privat og offentlig sektor som har cyber-/informasjonssikkerhet og organisasjonsutvikling som ansvars- og interessefelt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

og minst to års arbeidserfaring.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Utgifter

Studieavgift: kr. 20.500.-

I tillegg kommer semesteravgift og kostnader til litteratur. Mer om semesteravgift.

Vurderingsformer

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen må kandidaten ha levert og fått godkjent to arbeidskrav som gjennomføres i løpet av studieåret.  

Eksamen

Emnet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen på bakgrunn av en definert oppgavetekst. Omfang: Inntil 10 sider/ca. 3000 ord.
Eksamen går over 14 dager ved avslutningen av hvert studieår. Relevant teori skal anvendes. Ved bedømmelse benyttes karakterene bestått eller ikke bestått.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring