BEREDSKAP Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som samlingsbasert deltidsstudium over to semestre.

Studiets oppbygging og innhold

Risiko, sårbarhet og beredskap er et samlingsbasert studium som gjennomføres over ett studieår. I hvert semester vil det bli gjennomført tre til fire samlinger, og hver samling vil gå over to til fire dager med praktisk og teoretisk gjennomgang av fagstoffet. Under samlingene blir det også lagt opp til erfaringsutveksling mellom studentene.

Hovedelementet i studiet er beredskapsarbeid som tar opp organisasjoners omgivelser, struktur, kultur og virkemåte. I tillegg vil det inngå forhold som hemmer og fremmer beredskapskulturer, strategier i beredskapsarbeidet, bruk av analyseverktøy og tilhørende beredskapsanalyse og beredskapsplanlegging. Mot slutten av studiet vil studenten få praktisk innsikt i organisering av kriseberedskap.

Studiemodeller
Risiko, sårbarhet og beredskap (Kull 2024)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap gir kompetanse i å forebygge kriser, og i å etablere beredskap for å håndtere situasjonen optimalt, dersom uønskede hendelser likevel inntreffer. Studiet inngår i høgskolens studietilbud knyttet til beredskapsledelse og krisehåndtering.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om ledelsens rolle i forhold til risiko, sårbarhet og beredskap i en organisasjon
 • har kunnskap om elementer i systemet for sikkerhetsstyring (HMS)
 • har kunnskap om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og trusler mot samfunnet
 • har kunnskap om hvordan planlegging av beredskap og krisehåndtering skjer i praksis
Ferdigheter

Kandidaten

 • har evne til å vurdere kritisk arbeidet til ledelsen med risiko, sårbarhet og beredskap
 • kan bruke verktøy for å analysere risiko (ROS)
 • kan lage en plan for beredskap og håndtering av kriser
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan forebygge kriser i organisasjoner
 • kan redusere konsekvensene av kriser ved håndteringen
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, case, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppeøvinger og individuelt arbeid. 

Målgruppe

Studiet er et deltidsstudium som henvender seg til ansatte i offentlig og privat sektor med ansvar for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for arbeid med beredskapsplanlegging. Studiet skal gi spesifikk kompetanse i bruk av analyseverktøy for å vurdere sårbarhet og estimere risiko.  

Risiko, sårbarhet og beredskap kan inngå som en del av en Bachelorgrad. Studiet er, sammen med Årsstudium i krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet, godkjent som faglig fordypning i en såkalt ”fri”/sammensatt bachleorgrad (iht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2).

Internasjonalisering

Utveksling av studenter og forskere/gjesteforelesere til eller fra utlandet er ikke planlagt for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider og bruke disse kildene inn i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenterhar en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Vurderingsformen som benyttes i emene er skriftlig, individuell hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen. Hvis ikke annet er oppgitt, benyttes graderte bokstavkarakterer fra A - F, med E som laveste ståkarakter.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring