BØKBD Årsstudium i bedriftsøkonomi

Årsstudium i bedriftsøkonomi

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Hamar
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til et deltidsstudium over 2 år. 

Undervisningsopplegget i studiet består av en kombinasjon av nettbasert undervisning og helgesamlinger på studiested Hamar. Skoleeksamener avlegges på Hamar. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert studium med samlinger og eksamener på Hamar, og er normert til to år på deltid med 15 studiepoeng per semester.

Studiet består av 60 studiepoeng: 7 obligatoriske emner på til sammen 52,5 studiepoeng og ett valgemne på 7,5 studiepoeng.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, enten på studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge HJUS200 Jus I - rettslære som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i økonomi og administrasjon, enten ved studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge HMET100 Informasjonskompetanse og metode som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i økonomi og administrasjon.

Studieplanens innhold, oppbygging og sammensetning kommer frem i tabellen nedenfor. Studieplanen er bygd opp med faglig progresjon og flere av emnene har anbefalte forkunnskapskrav. Der hvor studenten eventuelt ikke tidligere har bestått emner angitt som anbefalte forkunnskapskrav, forutsetter høgskolen at studenten selv tar ansvar for å kompensere for dette.

Studiemodeller
Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 H2024 V2024 H2025 V
O
7.5
O
7.5
O
7.5
Valgemne
7.5
 
V
7.5
 
V
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
Bakgrunn for studiet

I næringslivet og i offentlig virksomhet er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskolenivå i økonomi og administrasjon. En finner behovet i alle bransjer og på flere nivå. Studiet gir en kompetanse på innføringsnivå og studiet kan med fordel tas i tillegg til annen høyere utdanning. Det gir også et godt grunnlag for å studere videre til bachelor- og deretter eventuelt til masternivå.

Vårt samfunn endrer seg kontinuerlig, dermed også den kompetansen som er nødvendig for å løse endrede arbeidsoppgaver. Mange personer som er i arbeid, har i dag et stort behov for kompetanseheving. Pga. av arbeidssituasjon og livssituasjon må denne utdanningen tilpasses den enkelte. Årsstudiet i bedriftsøkonomi er et typisk studium som har et betydelig marked som nettbasert studium på heltid og deltid. Samtidig er dette et basisstudium som er godt egnet til å kombinere med andre studier i en bachelorgrad eller som en basis for å ta en bachelorgrad innen økonomisk-administrative fag. Beskrivelsen av årsstudiet er derfor generell. 

Studieplanen er utformet slik at årsstudiet, avhengig av valg av valgemne, er sammenfallende med første år i Bachelor i økonomi og administrasjon eller Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider
Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes flere ulike undervisningsformer- og læringsformer i studiet. Blant annet fysiske samlinger på Hamar (ca. 4 dager i.l.a. et semester fordelt på to helger), innspilte forelesninger, enkelte videooverførte forelesninger/oppgaveseminarer som et tillegg til fysiske samlinger, gruppearbeid ved hjelp av digitale verktøy, nettbaserte oppgaver, obligatoriske innleveringsoppgaver og selvstudium. Undervisningsformene som benyttes i dette nett- og samlingsbaserte studiet vil være forskjellig fra henholdsvis campusstudiet og det rent nettbaserte studiet vi tilbyr i Årsstudium i bedriftsøkonomi. Det benyttes regneark (for tiden Excel) i enkelte emner.

Målgruppe

Førstegangsstuderende som ønsker et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer med annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon. 

Søkere som ønsker å ta del i ukentlig undervisning på campus anbefales å søke heltidsvarianten av studiet med undervisning på Rena. Søkere som har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus anbefales å søke en nettbasert variant av studiet på deltid. 

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende). Studenter som har et svakere grunnlag i matematikk må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet Matematikk for økonomer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for ulike funksjoner i private bedrifter og offentlig virksomhet. Hvilke funksjoner og stillinger avhenger i stor grad av om kandidaten tar utdanningen alene eller i tillegg til annen utdanning. Studenter som tar studiet som første utdanning, vil kunne være kvalifisert til enkel saksbehandling i private og offentlige organisasjoner. Studenter som tar studiet i kombinasjon med annen relevant høyere utdanning, vil kunne arbeide med varierte og krevende arbeidsoppgaver i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Kandidatene vil også være kvalifiserte for å fortsette på en bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon. Studiet kan også inngå i en bachelorgrad i hht til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2.

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utenlandsopphold.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolebibliotekets  nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et forskningsmiljø og studentene blir introdusert for forskningsbasert kunnskap gjennom teorier og modeller i de ulike fagdisiplinene som inngår i studiet.  

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Vurderingsformen i studiet er primært fire timers skriftlig eksamen med oppmøte på Hamar. Vurderingsformene som benyttes i dette nett- og samlingsbaserte studiet er forskjellige fra det nettbaserte studiet vi tilbyr i Årsstudium i bedriftsøkonomi. De ulike vurderingsformene som benyttes i dette studiet fremgår av den enkelte emnebeskrivelse. 

Det forutsettes at alle deleksamener må våre bestått for at et emne skal vurderes til bestått. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag