ØLANED Årsstudium i økologisk landbruk

Årsstudium i økologisk landbruk

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som normalt studeres over to år på deltid.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går over fire semestre, med ett emne på 15 studiepoeng i hvert semester. Det er mulig å ta studiet i løpet av et år, men et to-årig studieløp anbefales. Følgende emner inngår i studiet: Innføring i økologisk landbruk, jordøkologi, økologisk husdyrhold og økologisk plantekultur.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Stortinget har vedtatt en målsetting om markedsbasert vekst i økologisk landbruk, og det er en bred anerkjennelse for at utviklingen av økologisk landbruk bidrar til å trekke det øvrige landbruket i mer miljøvennlig og bærekraftig retning.

Interessen for økologisk matproduksjon på både store og små driftsenheter og i markedshager er betydelig. Videre utvikling av økologisk landbruk og praksis krever en økning av antall personer med høyere utdanning innen økologisk landbruk.

Høgskolen i Innlandet var den første høgskole/universitet i Norden som utviklet et spesialisert studium i økologisk landbruk. De første kandidatene ble uteksaminert våren 2001.

Som basis for undervisningen legges en grunnoppfatning om at det økologiske landbruket kommer til å gjennomgå en stor utvikling i retning av sikrere og mer effektive produksjonsmetoder både i stor og liten skala, basert på øko-agronomisk kunnskap og ny teknologi.

Studiet er et nettbasert deltidsstudium som normalt gjennomføres over to år.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har oversikt over hvordan økologisk landbruk drives og kjenner regelverk og rammebetingelser for økologisk landbruk
 • har kunnskap om jordsmonndannelse, jordøkologi og gjødsling i økologisk landbruk
 • har kunnskap om de viktigste husdyrartene i Norge og økologisk driftsopplegg for disse
 • har kunnskap om de viktigste norske jordbruksvekstene og om bekjempelse av skadedyr, sykdommer og ugras i økologisk jordbruk, samt økonomi og omleggingsplanlegging
 • har oversikt over forskningsfronten for økologisk landbruk
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til og planlegge økologisk drift av gårdsbruk, husdyrhold og markedshage
 • behersker relevante metoder for vurdering av jordkvalitet, jordliv og jordstruktur, samt gjødselplanlegging for økologisk dyrking
 • kan finne, vurdere og anvende faglig kunnskap, verktøy og uttrykksmåter på praktiske og teoretiske problemstillinger innen økologisk husdyrhold
 • kan planlegge og bidra til utvikling av økologisk produksjon av korn, poteter og grønnsaker på store og mindre arealer
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger i økologisk jordbruk og økologisk husdyrhold, og kan utveksle synspunkter og erfaringer samt formidle sentralt fagstoff om dette
 • har innsikt i økologisk planteproduksjon og økologisk husdyrhold i forhold til miljøhensyn, klima, matproduksjon og økonomi
Arbeids- og undervisningsformer

All undervisning skjer via internett og læringsplattformen Canvas, og læringen gjøres via selvstudium av litteratur og annet læringsmateriell som filmer og digitale forelesninger, samt skriving av faglige oppgaver, hverandrevurdering og oppgaveskriving med veiledning. Det blir nettbaserte møter for hele kullet eller i mindre grupper. Det er ingen fysiske samlinger.

Omfanget av et emne måles i studiepoeng og et fullt studieår tilsvarer 60 studiepoeng for heltidsstudenter (30 studiepoeng for deltidsstudenter). Ett studiepoeng er beregnet å gi en arbeidsbelastning på 25–30 timer og arbeidsbelastningen for et studieår anslås derfor å være 1500–1800 timer for et heltidsstudium (750-900 timer for et deltidsstudium).

Arbeidsbelastning måles som arbeid brukt på alle læringsaktiviteter som kan kreves for å oppnå forventet læringsutbytte. Det forutsettes det at studentene driver et aktivt selvstudium.

Målgruppe

Målgruppen er alle som er opptatt av bærekraftig matproduksjon generelt og økologisk landbruk spesielt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Årsstudium i økologisk landbruk kan inngå som ett av tre år i en sammensatt bachelorgrad. Studiet kan være et viktig supplement til naturfaglige utdanninger og for arbeid innenfor jordbruket.

Internasjonalisering

Mye av forskningsmaterialet som inngår i undervisningen er hentet fra andre land – spesielt Sverige og Danmark, men også andre europeiske land. Kunnskap om status for økologisk landbruk i andre land er en viktig del av emnet Innføring i økologisk landbruk. Studiet er unikt i Norden, og har derfor potensiale til å få studenter fra andre nordiske land.

Det legges ikke opp til utenlandsopphold i dette årsstudiet

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til følgende vurderingsformer: Individuelle skriftlige hjemmeeksamener,  individuelle skriftlige innleveringsoppgaver og nettbaserte laboratorieøvelser. Studiet består av enkeltemner og de ulike vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der ikke annet er oppgitt, benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag