ÅRJOB Årsstudium i jordbruk - nettbasert

Årsstudium i jordbruk - nettbasert

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Nettbasert årsstudium i jordbruk på deltid. Studiet er en heldigital deltidsutdanning med omfang 60 studiepoeng over to år.

Studiets oppbygging og innhold

Nettbasert årstudium i jordbruk består av de samme emnene som campusbasert årsstudium i jordbruk, samt første studieår i bachelorstudiene agronomi og landbruksteknikk. Studiet består av emnene naturgrunnlaget; innføring i landbruk; rapport og analyse; landbruk, miljø og samfunn; planter og produksjon, samt landbruksmaskiner. 

Høgskolens nettbaserte læringsplattform benyttes i undervisningen.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Landbruket har som formål å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsøkningen. Effektive og rasjonelle produksjonsmetoder skal kombineres med klima- og miljøhensyn, samt etisk forsvarlige produksjoner. Dette stiller store krav til forståelsen av jord, planter, og husdyr så vel som samspillet mellom disse og naturgrunnlaget. Studiet legger vekt på å forene den teoretiske kunnskap og praktiske forståelse som kreves i et moderne nordisk landbruk, og på samspillet mellom teknologiske valg og jordbruket generelt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om ulike driftsformer og produksjoner i jordbruket
 • har kunnskap om klimasystemet, naturgrunnlaget og landbrukets betydning for det biologiske mangfold
 • har kunnskap om jord og jordartenes betydning for plantevekst i jord og skogbruk, og forståelse for det geologiske opphav for jord og naturlandskap
 • har kunnskap om bruk av maskiner i jordbruket med tanke på maskinstørrelse, egnethet og grunnleggende egenskaper ved tilpasning mellom traktor og redskap
 • har kunnskap om de vanligste landbruksmaskiner og dyrkingsmetoder som benyttes i de viktigste plantekulturer i landbruket
 • har kunnskap om sammenhengene mellom kosthold, jordbrukets matproduksjon og matsikkerhet
 • har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan utføre enkle praktiske tester av jord for vurdering av jordkvalitet
 • kan bruke landbruksrelaterte kartverktøy
 • kan skrive enkle rapporter fra digitale lab- og feltøvelser
 • kan bidra til planlegging og utvikling av jordbruket i lys av klimaendringene, miljøbelastning, matvarebehov og landbrukspolitikk
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om relevante jordbruksfaglige problemstillinger
 • har innsikt i vitenskapelige prosesser
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor jordbruket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
Arbeids- og undervisningsformer

Omfanget av et emne måles i studiepoeng og et studieår tilsvarer 30 studiepoeng for deltidsstudenter. Ett studiepoeng er beregnet å gi en arbeidsbelastning på 25–30 timer og arbeidsbelastningen for et studieår anslås derfor å være 750-900 timer.

Arbeidsbelastning måles som arbeid brukt på alle læringsaktiviteter som kan kreves for å oppnå forventet læringsutbytte. Alle læringsaktiviteter utføres digitalt og vil bestå av:

 • lærerstyrte nettseminarer og fagdiskusjoner
 • fleksible og forhåndsinnspilte forelesningsvideoer og demonstrasjonsvideoer
 • nettbaserte felt- og laboratorieøvinger
 • I tillegg forutsettes det at studentene engasjerer seg aktivt i kollokvier, samt utfører selvstendig arbeid og gruppearbeid for muntlig fremføring eller skriftlig innlevering.
Målgruppe

Voksne i alle aldre og fra alle deler av landet med interesse for jordbruksproduksjon og teknologi i jordbruket. Studiet er designet som et fleksibelt nettbasert utdanningstilbud for å muliggjøre kompetanseheving hos de som av ulike årsaker ikke har mulighet til å følge utdanningsløp som krever fysisk tilstedeværelse på campus. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan inngå som første studieår i bachelorgradsstudiet i agronomi eller landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet, eller som ett av tre år i en sammensatt bachelorgrad. Studiet kan være et viktig supplement til naturfaglige utdanninger og for arbeid innenfor jordbruket. 

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver ved landbruksproduksjon vil omtales i de enkelte av studiets emner. Temaer som tillegges særlig vekt er jordbruk i lavinntektsland, internasjonal landbrukspolitikk og økonomi. Det vil være engelskspråklig pensum og gjesteforelesninger i enkelt emner. Det vil også være ansatte på instituttet med internasjonal bakgrunn.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studenten gis mulighet til å følge forsknings- og utviklingsarbeid ved Institutt for jordbruksfag. Forskergrupper ved instituttet gir studentene oppdateringer når det gjelder FoU-prosjekter. Studentene gis muligheter til å delta i forskningsprosjekter ved skriving av for eksempel oppgaver.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til bruk av vurderingsformene individuelle skriftlige hjemmeeksamener, samt individuelle skriftlige innleveringsoppgaver og skriftlige gruppeoppgaver. Studiet består av emner, og vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Det benyttes bestått/ikke-bestått og graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag