Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

SPM2003 Praksisemne

  • Studiepoeng
   30
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

Ingen

Emnets innhold

Utvidet praksisemne på 30 studiepoeng er et valgfritt emne for sport management-studenter ved HINN. Utvidet praksis skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis innen idrettsrelaterte virksomheter. Målet er å gi kandidaten erfaringsbasert læring fra sport management-relaterte virksomheter, enten i offentlig, privat eller frivillig sektor. Det stilles krav til studenten som er i samsvar med de krav som stilles på den aktuelle arbeidsplass. Praksis skal tilsvare en 80% stilling (dvs. 4 hele arbeidsdager i uken). Den femte arbeidsdagen i uka skal gå til studiearbeid (lesing, ukentlig loggføring, oppgaveskriving m.v.).

Praksis gjennom tre og en halv måned gir mulighet til å utføre selvstendige oppgaver av større varighet. Det vil være en unik mulighet til å utføre relevante arbeidsoppgaver, med veiledning både på praksisstedet og fra utdanningsinstitusjonens side. En refleksiv evaluering av egen praksis og utvikling inngår som en del av emnet.

Emnet består av en praksisforberedende periode. Studenten skal skaffe en praksisplass. Praksisplassen må godkjennes av emneansvarlig (innen 15. juni semesteret før oppstart av praksisemnet). Det vil være forberedende undervisning ved HINN før studenten går ut i praksis. I praksisvirksomheten skal studenten ha en egen veileder, og det skrives en kontrakt som regulerer forholdet mellom student, praksisvirksomhet og høgskolen. Studenten skal også ha en veileder fra høgskolen. Praksis skal ikke godtgjøres økonomisk. 

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • Kunnskap om hva som kreves i en sport management-relatert jobb, enten i privat, offentlig eller frivillig sektor (praksisvirksomheten).
 • Kunnskap om praksisvirksomhetens rammebetingelser, mål, organisering, ledelse, kunder/brukere, resultater, samt viktige normer og verdier og etiske problemstillinger, som er sentrale for virksomheten.
 • Kunnskap om sentrale og aktuelle organisasjons- og ledelsesrelaterte spørsmål og problemstillinger i tilknytning til praksisvirksomhet.
 • Kunnskaper om relasjonen mellom teori og praksis, og evne til å se sammenhenger mellom teori og praksis, ved å forholde seg analytisk til det de opplever i praksisfeltet.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis både ved skriftlig loggføring, evalueringer og rapporter, og muntlig gjennom samtaler med veileder i praksisvirksomhet og veileder ved Høgskolen i Innlandet (HINN).
 • Formidle kunnskap om, og bidra med faglige innspill til, planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver i en sport management-relatert virksomhet.
 • Samarbeide om praktiske oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding på gjennomførte oppgaver, komme med innspill til forbedringer og reflektere over egen og andres innsats i forbindelse med arbeidet som er gjennomført.
 • Søke veiledning etter behov.
 • Foreta selvstendige analyser av egen praksis/arbeidsinnsats gjennom kontinuerlig refleksjon (loggføring) og gjennom en sluttrapport.

Generell kompetanse

 • Studenten har tilegnet seg kunnskaper og forståelse av hvordan en sport management–relatert virksomhet fungerer i praksis.
 • Studenten kan reflektere kritisk over sentrale tema i praktisk gjennomføring av oppgaver, bl.a. tuftet på de teoretiske kunnskaper studenten har tilegnet seg i løpet av Bachelor i Sport management-studiet innen organisasjon, ledelse, økonomi, arrangementskunnskap m.v. (se forkunnskapskrav).
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver hos praksisvirksomheten.
 • Studenten kan analysere og formidle erfaringer fra praksis både skriftlig (skriftlige arbeidskrav og eksamen) og muntlig (veiledningssamtaler).

Arbeids- og undervisningsformer

Forberedende seminarer, arbeid med å skaffe praksissted, erfaringsbasert læring gjennom praksis, faglig refleksjon med veiledning fra vertsvirksomhet og fra høgskolen.

Arbeidskrav

Det vil være flere obligatoriske arbeidskrav tilknyttet emnet, som bl.a. består av:

 • Deltakelse i undervisning i forkant og i etterkant av praksisperioden
 • Tilfredsstillende gjennomføring av praksisperioden
 • Innlevering av ukentlig logg med hvilke arbeidsoppgaver som er gjort og en evaluering av ukens erfaringer (eget skjema)
 • En skriftlig midtvegsevaluering (eget skjema)

Alle arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Individuell ( - )
1 Semester
 • Alle
100
Innlevering av semesteroppgave/praksisrapport på 2500-3000 ord. Denne oppgaven skal analysere erfaringer fra praksisperioden i lys av relevant akademisk teori.

I forbindelse med semesteroppgaven velger studenten 450 sider relevant pensum som må godkjennes av emneansvarlig.

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for organisasjon, ledelse og styring