Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

SPM2001 Ledelse i idrett og arrangement

  • Studiepoeng
   15
  • Startsemester
   2023 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

OLA1001 Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv og IDR1012 Idrett, individ og samfunn (IDR1012). Anbefalte forkunnskaper: MLT2001 Event management  og alle øvrige emner i førsteåret.

Emnets innhold

Emnet «Ledelse i idrett og arrangement» er teoretisk forankret i flere fagområder, som blant annet organisasjon og ledelse, juss og mediefag, og bygger videre på det som er gjennomgått i emnene Idrett, individ og samfunn (IDR1012), Event management (MLT2001) og Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv (OLA1001). Studieemnet har som mål å øke studentens forståelse av hvordan ledelse av idrett og arrangement foregår. Kandidatene skal utvikle praktiske og analytiske ferdigheter. Aktuelle fagemner til fordypning er organisering og ledelse av idrettsorganisasjoner, samt rekruttering og ledelse av frivillige, utvalgte juridiske emner, sikkerhet og logistikk, samt formidling, medie- og pressehåndtering. Emnet er både teoretisk og praktisk rettet, og det forutsettes deltakelse i ulike arrangement som en del av studieemnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om måten idretten organiseres på, nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om lederskap generelt og lederskap i idretten spesielt
 • har kunnskap om helheten i et arrangement og hva som kreves for å jobbe på ledernivå knyttet til ulike arrangører
 • har innsikt i forskjellige fagområder som er viktig for arrangører:
  • Ledelse og frivillighet: idrettsledelse, frivillige organisasjoner, rekruttering -, motivasjon - og ledelse av frivillige, forholdet frivillige og profesjonelle
  • Logistikk og sikkerhet: Leveringskjeder, transport og forflytning, risikovurdering, beredskap og krisehåndtering
 • har kunnskap om ulike interessentgrupper til et arrangement og idrettsorganisasjoner - og hvordan disse håndteres

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle kunnskap om og bidra med faglige innspill knyttet til arrangementsplanlegging og -gjennomføring
 • kan formulere relevante faglige og praktiske problemstillinger, og komme med faglig begrunnede løsninger innen organisasjon og ledelse i idrett, herunder arrangement
 • kan foreta selvstendige og grundige analyser av ulike deler vedr drift og organisering av idrettsorganisasjoner og arrangement

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver knyttet til deler av eller et komplett arrangement
 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet organisasjon og ledelse i idrett
 • kjenner maktstrukturene i idretten, og spesielt hvordan et idrettsting fungerer
 • kjenner muligheter og begrensninger ved å engasjere og arbeide med frivillige i idretten og på arrangement

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Individuelle og gruppevise arbeidskrav.

Emnet har en praktisk tilnærming, og studentene skal gjennomføre en obligatorisk praksisperiode i tilknytning til et arrangement eller liknende. 

Arbeidskrav

Det forventes deltagelse i undervisningen, og som et arbeidskrav er det et oppmøtekrav på minimum 70% av forelesningene. Praksisperioden omfatter obligatorisk deltagelse under planlegging og gjennomføring av et arrangement med et omfang på ca. 70 timer. Andre arbeidskrav består av skriftlige innleveringer knyttet til forelesninger og til praksisperioden.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell ( - )
5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
60
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell ( - )
1 Uke(r)
 • Alle
40

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for organisasjon, ledelse og styring