SPE3008 Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Emnets innhold

Emnet har en teoretisk og praktisk innretning med en kritisk reflekterende holdning til etablerte "sannheter" innenfor spesialpedagogikken. Temaene omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Disse blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Det kan være barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT, voksenopplæring og annet, og dekker individ-, gruppe- og systemnivå. Emnet retter oppmerksomhet mot marginaliseringsprosesser barn og unge kan bli utsatt for.

Studiet/emnet tar opp:

 •     Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
 •     Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 •     Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
 •     Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
 •     Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 •     Etiske utfordringer i rådgiverrollen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal litteratur.
 • har kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen, med vekt på opplærings- og omsorgsfeltet.
 • har avansert kunnskap om grunnleggende egenskaper som er viktige for rådgivningsoppgaver.
 • har kunnskap om kartleggings-, informasjons- og rådgivningsarbeid.
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • har ferdigheter i rådgivning og veiledning som didaktisk prosess
 • har utviklet egne ferdigheter i rådgivningsarbeid gjennom praktiske øvelser.
 • kan identifisere etiske problemstillinger i rådgivningsfeltet og behandle disse fra ulike perspektiver.
Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, samt evaluering av kartlegging og utprøving. Det forventes betydelig studentaktivitet under og mellom samlingene.

Gjennom emnet gis frivillige arbeidsoppgaver med relevans for eksamen, med tilbud om veiledning.

Arbeidskrav

75 % obligatorisk fremmøte og deltakelse i forelesning og seminar.

Vurdering

Skriftlig, individuell hjemmeeksamen (semesteroppgave).

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
 • Alle
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk