SMET130 Statistikk for økonomer

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: SMET120 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

Emnets innhold
 • Presentasjon og tolkning av statistiske data
 • Sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighetsfordelinger
 • Sannsynlighetsmodeller
 • Estimering   av parametere
 • Hypotesetesting
 • Regresjonsanalyse
 • Kjikvadrattester

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder
 • kan anvende terminologien for og forklare sammenhengen mellom utfall, utfallsrom, begivenheter og sannsynligheter
 • kan gjøre rede for sannsynlighetsfordelinger, samt simultane sannsynlighetsfordelinger, herunder beregning av forventning, varians og kovarians
 • kan forklareskillet mellom deskriptiv statistikk og statistisk inferens, samt gi eksempler på fallgruver knyttet til det å generalisere på bakgrunn av data
Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel og videreføre dette til lineære kombinasjoner av stokastiske variable
 • kan velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling og t-fordeling
 • kan estimere ukjente parametere, både punktestimering og intervallestimering
 • kan gjennomføre hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder; tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke
 • kan foreta kjikvadrattester, både til modelltesting og testing av uavhengighet
 • kan anvende og tolke regresjonsanalyse, både ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten og kunne beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten.
Generell kompetanse

Studenten

 • behersker runnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet
 • kan kjenner til bruk av statistiske metoder innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet
 • har det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet og for å kunne jobbe med problemorienterte oppgaver som krever statistikkforståelse
Arbeids- og undervisningsformer

Nettstudiet kombinerer asynkrone digitale ressurser med digitale samlinger til fast oppsatte tider.

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Her finner du blant annet:

 • Videoer med pensumgjennomgang
 • Oversikt over pensum og studieløp
 • Øvingsoppgaver
 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Mulighet til å kommunisere med emneansvarlig/veileder og medstudenter.

Gjennomføringen er basert på at studenter arbeider med pensum ved hjelp av litteratur og forelesningsvideoer, øvingsoppgaver, deltagelse på digitale samlinger, innsending av obligatoriske arbeidskrav og gjennomføring av eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet slik at det skal være lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du kan stille spørsmål til emneansvarlig/veileder.

Arbeidskrav

Det er 2-3 individuelle arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene er enten skriftlige eller muntlige. Arbeidskravene vil kunne være flervalgstester, regnearkøvelser eller øvelser i statistikkprogram. Det opplyses om antall arbeidskrav og formen på disse i høgskolens læringsplattform ved emnets start.

Vurdering

Eksamen er todelt:

 • Del 1: 4,5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen hvor prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
 • Del 2: muntlig individuell hjemmeeksamen som avholdes etter at den skriftlige delen er karaktersatt. Det er kun de som har bestått den skriftlige delen som får gå opp til muntlig eksamen. Prestasjonen vurderes til bestått – ikke bestått.

Både den skriftlige og den muntlige delen må være bestått før det foreligger en endelig karakter.

Det er kun karakteren på den skriftlige delen som kan påklages.

Ved klage på den skriftlige delen og sensurvedtaket på den skriftlige delen av eksamen blir endret, holdes ny muntlig prøve før ny endelig karakter fastsettes.

De studentene som ikke får bestått på den muntlige delen kan først ta opp igjen eksamen ved kontinuasjonseksamen.

Ved kontinuasjonseksamen vil det gjennomføres både skriftlig og muntlig eksamen på samme måte som ved ordinær eksamen.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
4,5 Time(r)
 • Alle
Muntlig eksamen
Bestått - Ikke bestått
Individuell
 • Alle
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
3MET130 Statistikk for økonomer
7,5
HMET130 Statistikk for økonomer
7,5
KMET130 Statistikk for økonomer
7,5
NMET130 Statistikk for økonomer
7,5
ØKA1026 Statistikk for økonomer
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag