RUPS4004 Arbeid med psykisk helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblemer

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
  • Forkunnskapskrav

   Perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet må være bestått.

   Anbefalt forkunnskap: Relasjon, kommunikasjon og samhandling.

Emnets innhold
 • Kunnskapsbaserte metoder og arbeidsmåter.
 • Hverdagsliv, sosial deltakelse, dialog, samarbeid og sosiale nettverk.
 • Kartlegging, utredning, behandling og oppfølging og systematiske tilbakemeldinger.
 • Selvmord og rusrelaterte dødsfall.
 • Relasjon i tilknytning til makt/avmakt, tvang og kontrolltiltak, konflikt og konflikthåndtering
 • Medikamenters rolle, virkninger, bivirkninger og medikamentfrie tilbud
 • Psykisk helsearbeid i et interkulturelt perspektiv
 • Veiledningsteori og erfaring med veiledning
 • 6 ukers klinisk praksis

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om kunnskapsbaserte metoder og arbeidsmåter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå for å forebygge, kartlegge og redusere problemutvikling, og for å fremme bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse.
 • har avansert kunnskap om hvordan bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse kan skapes gjennom dialog og samarbeid som mobiliserer ressurser hos dem det gjelder og i deres sosiale nettverk.
 • har avansert kunnskap om krav til faglig kvalitet og forsvarlighet i kartlegging, utredning, behandling og oppfølging, samt andre former for faglige praksiser, og ulike måter å sikre dette på, herunder bruk av systematiske tilbakemeldinger.
 • har avansert kunnskap om hvordan forebygge dødsfall herunder selvmord og rusrelaterte dødsfall.
 • har inngående kunnskap om behov og rettigheter til pårørende og etterlatte, herunder barn som pårørende og etterlatte, samt om relevante helse-, omsorg og velferdstilbud til pårørende og etterlatte.
 • har inngående kunnskap om medikamenters rolle, virkninger og bivirkninger i både psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid, og om medikamentfrie tilbud.
Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapsbaserte arbeidsmåter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og anvende disse i kartlegging, utredning, behandling og oppfølging for å forebygge og redusere problemutvikling, forebygge dødsfall, og for å fremme bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse.
 • kan anvende tilegnede ferdigheter i arbeidsformer som gjennom dialog og samarbeid mobiliserer ressurser hos dem det gjelder og deres nettverk og fremmer bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse.
 • kan anvende kunnskap om pårørende og etterlattes rettigheter og behov, herunder barn som pårørende og etterlatte, gi informasjon og psykososial støtte samt bidra til proaktiv, kontinuerlig og helhetlig oppfølging.
 • kan anvende kunnskap om virkninger og bivirkninger av medikamentell behandling og om medikamentfrie tilbud i både psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.
Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og reflektere kritisk over ulike arbeidsmåter og anvende relevante arbeidsmåter til å planlegge, gjennomføre og lede psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.
 • kan bruke kunnskap og ferdigheter til å utøve godt faglig skjønn i møte med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer og andre berørte.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Studentpresentasjoner
 • Selvstudium
 • Oppgaveskriving
 • Veiledning
 • Praksis: Nærmere informasjon om praksisstudiene vil bli gitt.

Det inngår praksis på minimum seks uker totalt. Gjennom praksisstudiene skal kandidaten få relevant erfaring med praksisnært arbeid med aktuelle målgrupper og problemstillinger innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid til å utvikle kandidatens praktiske, analytiske og kritiske kompetanse. Det er utarbeidet egne retningslinjer for praksis.

Det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlige har ansvaret for at evalueringen gjennomføres.

Arbeidskrav
 • Praksis 6 uker
 • Ferdighetstrening
Vurdering

Individuell mappeeksamen. Studentene gjennomfører 3 forskjellige arbeider gjennom emnet som samles i en individuell mappe og leveres inn som en eksamensoppgave.

 

Det vil bli gitt utfyllende informasjon ved semesterstart om hvilke arbeid som inngår i vurderingsgrunnlaget, hvilken form og omfang de skal ha, innleveringsfrist for de ulike arbeidene og hvorvidt det gis tilbakemeldinger underveis.

 

Samlet mappe vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Eksamen kan avlegges på engelsk.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Mappeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
 • Alle
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap