RUPS4003 Relasjon, kommunikasjon og samhandling

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
  • Forkunnskapskrav

   Perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet må være bestått. 

   Anbefalt forkunnskap: Etikk, lovverk og organisering.

Emnets innhold
 • Kommunikasjon, samhandlingsteorier og relasjonskunnskap knyttet til enkeltpersoner med psykiske lidelser, familie, grupper og nettverk
 • Egne verdier, holdninger og relasjonskompetanse
 • Forståelse, møte og samhandling med mennesker med ulike psykiske lidelser, uttrykksformer og kriser
 • Brukermedvirkning på individ og systemnivå
 •  Oppsøkende team og brukerstyrte tjenester
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 

 • har inngående kunnskap om relasjonens betydning i møte med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer, deres familie og nettverk.
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier knyttet til relasjon, kommunikasjon og samhandling.
 • har inngående kunnskap om den betydning personlig engasjement, væremåte og verdier har for hjelpearbeidet.
 • har inngående kunnskap om brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå.
 • har avansert kunnskap om tverrprofesjonelt, tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid.
Ferdigheter

Studenten

 

 • kan bruke relevante kommunikasjons- og samhandlingsteorier for å initiere og inngå i relasjoner som fremmer hjelpende samhandling med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer, og deres familie og nettverk. 
 • kan bruke ferdigheter i kommunikasjon og relasjon slik at de det gjelder kan uttrykke sine opplevelser, erfaringer og forståelse og at disse beskrivelsene anerkjennes og danner utgangspunkt for utformingen av hjelp og støtte.  
 • kan analysere, reflektere over og anvende avansert kunnskap om kommunikasjon i utfordrende samspillsituasjoner med mennesker med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer og deres familie og nettverk. 
 • kan bruke kunnskap om kommunikasjon og relasjon til selvstendig å legge til rette for at sensitive tema som krevende livserfaringer, herunder vold og seksuelle overgrep, blir identifisert og møtt.
 • kan analysere og kritisk reflektere over hvordan egne holdninger, verdier og væremåter kan innvirke på arbeid med den det gjelder, deres familie og nettverk og samarbeidspartner.
 • kan bruke relevant kunnskap til å fremme brukermedvirkning på individ og systemnivå.
Generell kompetanse

Studenten

 

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å koordinere tjenester, lede tverrfaglige team og lede samhandling på tvers av grupper, sektorer, tjenester og instanser.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter slik at mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer, deres familier og nettverk opplever seg møtt og forstått, og at deres ressurser og kompetanse blir anerkjent i felles samhandling for å fremme bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Digitale læringsressurser
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Studentpresentasjoner
 • Selvstudium
 • Oppgaveskriving
 • Veiledning i gruppe

Det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlige har ansvaret for at evalueringen gjennomføres. 

Arbeidskrav
 • Et skriftlig individuelt arbeidskrav
 • Et skriftlig arbeidskrav i gruppe med muntlig fremlegg
Vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe over 10 dager.    

Vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Gruppe
10 Dag(er)
 • Alle
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap