RUPS4002 Etikk, lovverk og organisering

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalt forkunnskap: Perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet må være bestått.

Emnets innhold
 • Ulike deskriptive og normative etiske teorier og etiske refleksjonsmodeller
 • Etiske problemer og dilemmaer
 • Menneskerettigheter, relevant lovverk, politiske føringer og nasjonalfaglige retningslinjer
 • Organisering og tjenesteutvikling
 • Individuell plan og brukermedvirkning
 • Pårørendes rettigheter, ivaretakelse av barn, og pårørendesamarbeid
 • Selvhjelp, likepersonsarbeid og frivillig arbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om etikk, sentrale verdier og etiske problemstillinger, samt teorier og fremgangsmåter for å identifisere og håndtere etiske problemstillinger i praksis.
 • har inngående kunnskap om menneskerettigheter, relevant lovverk, politiske føringer, nasjonale faglige retningslinjer, organisering og tjenesteutvikling, og administrative virkemidler som legger premisser for psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.
 • har inngående kunnskap om betydningen av selvhjelp, likepersonsarbeid og frivillig arbeid.
Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og reflektere over etiske problemstillinger i profesjonsutøvelse, herunder vurderinger knyttet til samtykkekompetanse, bruk av tvang og varslingsplikt, ivaretakelse av barn og pårørendesamarbeid, og anvende fremgangsmåter for å håndtere disse på en kontekstsensitiv og systematisk måte.
 • kan identifisere og analysere juridiske problemstillinger knyttet til arbeid med psykisk helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblemer, og anvende rettskilder for å sikre rettigheter og likeverdige tjenester.
 • kan styrke pasienter og brukeres autonomi og medvirkning, også i situasjoner som medfører gjennomføring av inngripende tiltak.
 • kan analysere og reflektere kritisk over hjelpeapparatets rolle og organisering, herunder dets makt, myndighetsutøvelse og risiko for maktmisbruk.
 • kan fremme selvhjelp, likepersonsarbeid og frivillig arbeid.
Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante etiske problemstillinger og utøve en reflektert og forsvarlig praksis.
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter knyttet til etikk, lovverk og organisering for å sikre likeverdige helse- og velferdstjenester for alle mennesker med psykiske helse-, rusmiddel eller avhengighetsproblemer, og deres pårørende.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Digitale læringsressurser
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Studentpresentasjoner
 • Selvstudium
 • Oppgaveskriving

Det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlige har ansvaret for at evalueringen gjennomføres.

Arbeidskrav
 • Et skriftlig arbeidskrav i gruppe relatert til etikk
 • 2 timers veiledning på prosjektrapport, hvor alle i gruppen må delta
 • Muntlig fremlegg av prosjektrapport, hvor alle i gruppa må delta
Vurdering

Skriftlig prosjektrapport i gruppe (3-5 studenter). Ved gruppeeksamen står alle deltakerne ansvarlig for alt innhold i oppgaven. Vurderes med Bestått//Ikke bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
Bestått - Ikke bestått
Gruppe (3 - 5)
 • Alle
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap