RLT1004 Samfunnsvitenskapelig metode

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

Formålet med emnet er å gi en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene. Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor den samfunnsvitenskapelige metodelæren samt grunnleggende ferdigheter innenfor kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Emnet skal legge grunnlaget for senere å kunne skrive en eventuell prosjekt- eller bacheloroppgave.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode, forskningsetikk og redelighet
 • har innsikt i ulike forskningsdesign som kvalitative kontra kvantitative forskningsopplegg, og aktuelle kombinasjoner av disse
 • kan anvende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelig metode
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike kvalitative og kvantitative analyse- og datainnsamlingsmetoder
 • kan bruke relevant dataverktøy (kvantitativ analyse)
 • kan utforme og skrive rapporter som omhandler problemstillinger og som tilfredsstiller anerkjente akademiske standarder
Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • kan anvende kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode som grunnlag for å skrive en prosjekt- og/eller bacheloroppgave
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformer:

 • Teoriforelesninger
 • Forelesninger med demonstrasjon av statistiske analyseprogram (kvantitativ dataanalyse)
 • Seminardeltakelse med gruppevis veiledning av kvantitativt arbeidskrav
 • Det vil bli gitt noe opplæring i bruk av et nødvendig statistisk analyseprogram i forhold til den kvantitative dataanalysen
Arbeidskrav

To skriftlige obligatoriske arbeidskrav i gruppe. Ett i kvalitativ og ett i kvantitativ metode.

Vurdering

3 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
3 Time(r)
 • Godkjent kalkulator
100%
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
ØKA1023 Samfunnsvitenskapelig metode
7,5
SPM1002 Samfunnsvitenskapelig metode
7,5
3MET200 Samfunnsvitenskapelig metode
7,5
KMET200 Samfunnsvitenskapelig metode
7,5
RMET200 Samfunnsvitenskapelig metode
7,5
SMET200 Samfunnsvitenskapelig metode
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring