PRAKSIS Studentveiledning i praksis

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Emnets innhold

Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene (Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie) til praksisveilederstudiet.

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene.  

Studiet går over ca. 6 måneder. Det er 3 obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Det legges opp til at deltakerne bidrar med erfaringer fra egen veiledning, både på samlinger og i veiledningsgruppene.

Læringsutbytte

Faglig innhold og læringsutbytte

Temaer i studiet:

 • Praksis som læringsarena og læringsform
 • Veiledning – i teori og praksis
 • Studentveiledning - kompetanse og kvalitet

Etter gjennomført studie skal studentene:

 • Ha kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, tilnærminger og metoder relatert til praksisveiledning av studenter
 • Kunne omsette og anvende kunnskap om veiledning av studenter for å fremme kvalitet og relevans i praksisstudiene
 • Kunne identifisere og reflektere over faglige utfordringer knyttet til kvalifisering av studenter til framtidig profesjonsutøving
Arbeidskrav

•        Loggskriving fra egen veiledningspraksis

•        Deltakelse på samlinger og i veiledningsgrupper

•        Faglig gruppepresentasjon på samling 3

•        Individuelt refleksjonsnotat over egen praksisveiledning

Vurdering

Studiet har mappeeksamen som vurderingsform.

Samlet mappe vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Mappeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning