PEDD2004 Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: årsstudium i pedagogikk eller tilsvarende

Emnets innhold

Dette emnet bygger på emnet PEDD2001 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter. Emnet vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken.

Læringsutbytte

Ved slutten av emnet skal studentene ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om ulike perspektiver på og tilnærminger til annerledeshet.
 • har kunnskap om lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
 • har kunnskap om spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet
 • har innsikt i og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap, forskning og teoretiske perspektiver til å begrunne egne meninger.
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • har evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger.
 • har evne til å utveksle synspunkter og erfaringer, og begrunne disse faglig, både skriftlig og muntlig.
Arbeids- og undervisningsformer

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering er et samlingsbasert emne med to fysiske samlinger. Samlingene suppleres med nettseminar og nettressurser.

Under samlinger blir det lagt opp til forelesninger, diskusjoner og arbeid i grupper/seminar. Egenaktivitet/selvstudium er en forutsetning for gjennomføringen, og det forutsettes av studentene forbereder seg til samlingene.

Arbeidskrav

Det er 2 obligatoriske arbeidskrav på dette emnet, med varierte arbeidsformer.  I emnet skal studentene: 

 • levere ett individuelt skriftlig arbeidskrav 
 • lage en muntlig, digital presentasjon, i gruppe

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske krav må være godkjent før man kan avlegge eksamen.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen - 3 dagers varighet

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
3 Dag(er)
 • Alle
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
SPE2005/2 Spesialpedagogikk: Deltakelse og marginalisering
15
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk