PEDD1001 Pedagogikkens grunnbegreper i teori og praksis

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

”Pedagogiske grunnbegreper i teori og praksis” er første emne i Bachelor i Pedagogikk . Emnet har fokus på innføring i pedagogiske grunnbegreper som pedagogikk, kunnskap, læring, motivasjon, dannelse og didaktikk. Dette er begreper som vil bli utdypet i øvrige problemområder, og som også danner grunnlaget for de teoretiske perspektivene og tenkningen studentene møter i løpet av studiet. Et praktisk fokus skal ligge til grunn for det fagstoff som gjennomgås. Problemområdet berører alle pedagogikkens områder.

Emnet fokuserer også på at studentene skal tilegne seg kildekompetanse. Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram kunnskapskilder av høy kvalitet innen det pedagogiske fagområdet og bruke disse på riktig måte, blant annet ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av bibliotek og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studenten nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte. De pedagogiske grunnbegrepene vil danne utgangspunkt for kildearbeidet.

Læringsutbytte

Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
 • Studenten har oversikt over sentrale pedagogiske grunnbegrep
Ferdigheter
 • Studenten har ferdigheter i å finne fram kunnskapskilder av høy kvalitet innen det pedagogiske fagområdet og bruke disse på riktig måte, blant annet ved oppgaveskriving.
 • Studenten har evne til samarbeid og kollektivt ansvar
 • Studenten kan søke informasjon om grunnbegrepene i ulike kilder og kunne vise i skriftlig arbeid hvordan begrepene kan anvendes og hvordan informasjon knyttet til begrepene refereres i akademiske tekster.
Generell kompetanse
 • Studenten har evne til å analysere og å diskutere pedagogiske problemer sammen med medstudenter, muntlig og skriftlig, hvor også egne erfaringer trekkes inn, og vise i skriftlig arbeid hvordan pedagogiske grunnbegrep inngår i beskrivelser av pedagogisk praksis.
 • Studenten har et handlingsorientert faglig engasjement
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Uavhengig av om man tar nettbasert eller samlingsbasert modell, så forutsettes det at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Arbeidskrav

Emnet har totalt to arbeidskrav: 

 • Arbeidskrav 1 er et individuelt skriftlig arbeidskrav der studentene blir kjent med ulike sider ved pedagogikk som disiplinfag.  
 • Arbeidskrav 2 er en gruppeoppgave  hvor studentene formulerer egne problemstillinger med utgangspunkt i ett eller flere pedagogiske grunnbegreper. 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Som frivillig alternativ til arbeidskrav 1 og 2, vil studenter på emnet få tilbud om å delta i en pilotstudie som skal prøve ut alternative arbeidsmetoder som bruk av delprøver og læringssti ved emnet. Nærmere informasjon rundt deltakelse og innhold i studien blir presentert ved semesterstart.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen over 5 dager.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
5 Dag(er)
 • Alle
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk