NOA3001 Norskfaglige basistemaer i sammenliknende perspektiv

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Norsk språklære og norsk i et kontrastivt perspektiv
 • Analyse av norsk språk og innlærerspråk
 • Flerspråklighetsteori
 • Språkutvikling og språklæring i andrespråksperspektiv
 • Voksenpedagogiske prinsipper for andrespråksopplæring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om norsk språk  og norsk i kontrastivt perspektiv
 • har kunnskap om flerspråklighet
 • har kunnskap om karakteristiske trekk ved norsk innlærerspråk  
 • har grunnleggende kunnskap om språklæring i andrespråksperspektiv
 • har kunnskap om relevante voksenpedagogiske prinsipper og voksnes språklæring på ulike arenaer
Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere norsk språk på ulike språknivåer
 • kan bruke fagkunnskap til å analysere og vurdere eksempler på innlærerspråk
 • kan bruke fagkunnskap om norsk språk og  om andrespråkslæring som grunnlag for undervisning av ulike grupper voksne
Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagområdet og bidra til utvikling av god praksis
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er samlings- og nettbasert ved bruk av høgskolens digitale læringsplattform. Digitale arbeidsformer er nettseminarer, nettprøver og gruppearbeid. I tillegg er det inntil tre samlinger á to dager, med forelesninger og seminaraktivitet. Obligatoriske krav spesifiseres mer detaljert i undervisningsplanen ved studiestart. 

Studentene skriver individuelle fagtekster med veiledning; to av disse fagtekstene videreutvikles etter veiledning og leveres som eksamen i emnet. 

Arbeidskrav
 • Deltagelse på inntil tre nettseminarer
 • Inntil to individuelle tester på samling eller nett
 • To individuelle skriftlige fagtekster
Vurdering

Mappeeksamen. To individuelle skriftlige fagtekster, der det er gitt veiledning på utkast i løpet av semesteret, leveres i eksamensmappe. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Mappeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
 • Alle
Det er ingen begrensninger på bruk av hjelpemidler under arbeidet med fagtekstene til eksamensmappen.
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk