MUSA1002 Musikkvitenskapelige perspektiver 1: Sentrale temaer, fagforankring og sjangerforståelse

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
  • Forkunnskapskrav

   Ingen spesielle krav.

Emnets innhold
 • Kunnskap om musikk fra vestlig musikkhistorie, populærmusikk og global musikk, inkludert norsk folkemusikk
 • Kunnskap om musikkvitenskapelig temaer knyttet til ulike epoker og sjangere og refleksjon om musikkvitenskapelig forståelse av musikkformer tilhørende ulike miljøer, tradisjoner, nasjonaliteter og kulturkretser
 • Grunnleggende forståelse av musikk som et sosiokulturelt, krysskulturelt og estetisk-funksjonelt fenomen.
 • Ulike perspektiver på musikkfaget som profesjonsrettet, kulturelt og estetisk fagfelt

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om musikalske tradisjoner, sjangre, stilarter og deres historiske utvikling
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan musikk knyttes til kjønn, identitet og medier/teknologi
 • har grunnleggende kunnskap om ulike musikkanalytiske metoder og fortolkningsmåter
 • har grunnleggende kunnskap om musikk i barne- og ungdomskulturer, inkludert uttrykks- og aktivitetsformer i lys av globalisering og mangfold
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap om og forståelse av sentrale musikktradisjoner både i fortid og i vår egen tid, fra andre kulturepoker og fra ulike kulturkretser
 • kan reflektere over musikkens funksjoner og roller i samfunnet i fortid og nåtid
 • kan anvende musikkvitenskapelig kunnskap og kompetanse i skolefag tilpasset elever på̊ ulikt nivå̊ og fra ulike barne- og ungdomskulturer 
Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hvordan musikkhistorie og samtidens musikk kan innlemmes i studier av og arbeid med barne- og ungdomskulturer.
 • kan analysere og drøfte ulike musikkvitenskapelige tradisjoner i forhold til musikkfaget, profesjonsrelevant forskning og utdanningspolitikk
Arbeids- og undervisningsformer
 • Fysiske og digitale forelesninger
 • Studier av musikkvitenskapelig litteratur, individuelt og i grupper
 • Nettbaserte studieformer som diskusjoner og seminar
 • Bruk av aktuelle læringsplattformer

Emneansvarlig lærer har ansvar for at studentene involveres i evaluering av undervisningen i tråd med høgskolens kvalitetssystem.

Arbeidskrav
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres.
 • Deltagelse i nettseminarer
 • To individuelle oppgaver som dokumenterer og utforsker musikalsk sjangre, begreper eller prinsipper fra musikkvitenskap
Vurdering
 • Skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager med omfang på inntil 3000 ord (ikke medregnet referanser). Teller 2/3 av samlet karakter i emnet.
 • Praktisk eksamen med framføring innen sjangre som er gjennomgått på kursene. Teller 1/3 av samlet karakter i emnet.

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
3 Dag(er)
 • Alle
2/3
Praktisk eksamen
ECTS - A-F
 • Alle
1/3
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk