MBJ4900S Masteroppgave i bærekraftig jordbruk

  • Studiepoeng
   45
  • Undervisningssemestre
   2025 Vår, 2025 Høst, 2026 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
  • Forkunnskapskrav

   Emner MBJ4001S Jordøkologi og jordkvalitet, MBJ4002S Forskningsmetode og dataanalyse, MBJ4003S Sentrale temaer i økologi og MBJ4004S Studiedesign og statistisk metode må være bestått. Anbefalte forkunnskaper: MBJ4005S Teknologi og bærekraftig jordbruk og MBJ4006S Forvaltning, rådgiving og innovasjon

Emnets innhold

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skal oppfylle vanlige krav til vitenskapelig arbeid. Dette innebærer at:

 • Oppgaven skal bygge på en presis problemstilling
 • Studenten skal gjøre begrunnede og selvstendige metodevalg
 • Tema for oppgaven skal være empiriske eller teoretiske spørsmål relatert til problemstillinger innenfor fagområdet bærekraftig jordbruk
 • Temaet kan være egendefinert eller oppdragsbasert som enkeltprosjekt eller en del av et større prosjekt
 • Studenten er selv ansvarlige for valg av tema for oppgaven, undersøkelsesopplegg og gjennomføring.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert empirisk og teoretisk kunnskap innenfor et område relatert til problemstillinger innen bærekraftig jordbruk
 • har avansert kunnskap om teorier og metodisk tilnærminger som belyser en selvvalgt relevant problemstilling innen bærekraftig jordbruk
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor bærekraftig jordbruk
Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere faglige resonnementer, samt å identifisere presise og forskbare problemstillinger
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen bærekraftig jordbruk
 • kan anvende relevante metoder for datainnsamling og dataanalyser som setter kandidaten i stand til å gjennomføre undersøkelser basert på vitenskapelig prinsipper
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med de forskningsetiske normer
Generell kompetanse

Studenten

 • kan forholde seg til etiske problemstillinger og de krav til vitenskapelig redelighet som kreves av vitenskapelig arbeid
 • kan gjennomføre et omfattende forsknings- og utredningsarbeid
 • behersker fagområdets uttrykksformer og kan formidle masteroppgavens problemstilling og resultatet gjennom skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
Arbeids- og undervisningsformer
 • Selvstendig arbeid under individuell veiledning av en av instituttets vitenskapelige ansatte.
 • Seminarer
Arbeidskrav
 • Innlevering av prosjektbeskrivelse til veileder
 • Deltakelse på veiledninger
 • Deltakelse på to masteroppgaveseminarer per semester

Det gis ytterligere detaljer om dette ved oppstarten av arbeidet med masteroppgaven og i en veiledningskontrakt.

Vurdering

Masteroppgave, leveres skriftlig individuell eller i gruppe på to personer, og det vil avholdes individuelt muntlig forsvar av masteroppgaven. Det gis karakter på det skriftlige arbeidet og denne er felles for gruppeoppgaver. Muntlig forsvar av oppgaven gjøres individuelt, og kan bidra med å justere karakteren med én karakter opp eller ned. Begge deleksamener må være bestått for at eksamen skal være bestått. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
ECTS - A-F
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag