MBJ4006S Forvaltning, rådgiving og innovasjon

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Offentlig landbruksforvaltning og landbrukspolitikk
 • Matsystemer
 • Landbruksrådgiving
 • Prosjektledelse, økonomistyring og kvalitetssikring
 • Innovasjon og innovasjonsprosesser

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om landbrukets rolle og muligheter i det grønne skiftet
 • har inngående kunnskap om organisasjoner og landbrukssamvirke, landbrukspolitikk og landbrukets plass i samfunnet og nasjonal økonomi (matsystemer)
 • har inngående kunnskap om offentlig forvaltning, lovgrunnlag og praktisering
 • har inngående kunnskap om landbruksrådgiving
 • har inngående kunnskap om prosjektledelse, økonomistyring, kvalitetssikring og innovasjonsprosesser
Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing
 • kan anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende kunnskap på nye områder innen fagområdet, samt skrive informative og leseverdige rapporter om temaer knyttet til fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
 • kan bidra til en samfunnsansvarlig og bærekraftig utvikling innen sitt fagområde
Arbeids- og undervisningsformer
 • Nettbaserte forelesninger
 • Digitale seminarer
 • Ekskursjon 
 • Problemløsing individuelt og i par
Arbeidskrav
 • Individuell skriftlig oppgave
 • Utarbeide en undervisningsvideo- i grupper à to studenter
 • Delta i digitalt seminar om offentlig forvaltning, lovgrunnlag og praktisering
 • Deltakelse på en to dagers ekskursjon /fysisk samling (100%)
Vurdering

Muntlig eksamen avholdes digitalt. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
100%
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag