MBJ4002S Forskingsmetode og dataanalyse

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Jordbruksforskningens historie
 • Forskningsetikk
 • Kvantitativ forskningsmetode
 • Statistiske begreper og deskriptiv statistikk og
 • De vanligste statistiske hypotesetestene
 • Programmeringsspråket R

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i jordbruksforskningens historie, tradisjoner og egenart
 • har avansert kunnskap om forskningsetiske problemstillinger som er spesielt relevante for jordbruksforskning
 • har inngående kunnskap om kvantitative forskningsmetoder og spesialisert innsikt i metoder som er mye brukt innenfor jordbruksforskning
 • har noe kunnskap om kvalitative metoder og når disse kan brukes
 • har inngående kunnskap omkring begrepet «usikkerhet» i en statistisk kontekst
 • har inngående kunnskap om vanlige statistiske tester, og deres styrker og svakheter
 • har spesialisert kunnskap om de viktigste antagelsene i statistiske metoder
 • har kunnskap om hvordan programmeringsspråket/-systemet R benyttes og fungerer
Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere og drøfte forskningsetiske problemer knyttet til egen og andres forskning
 • kan kritisk vurdere studiedesign i vitenskapelige publikasjoner og selv designe en relevant studie
 • kan lage estimat, redegjøre for presisjon og nøyaktighet, og forklare hvordan utvalgsstørrelse påvirker usikkerhet i statistiske analyser
 • kan analysere egne og andres data med de vanligste statistiske metodene inkludert å beregne og tolke estimater, konfidensintervaller og p-verdier
 • behersker det statistiske programmeringsmiljøet R, og kan her forberede datasett til analyser, kjøre enkle statistiske analyser, samt visualisere og rapportere resultater
Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide på en måte som støtter vitenskapelig åpenhet og som muliggjør repetering
 • kan reflektere kritisk over usikkerhet i resultater presentert i både media og vitenskapelige produksjoner
 • kan reflektere kritisk over fordeler og ulemper i forskjellige studiedesign i vitenskapelige publikasjoner
 • kan analysere data fra eksperimenter og observasjonsstudier i laboratoriet eller i felt ved bruk av R
 • kan formidle egne resultater i tråd med vitenskapelige normer
 • kan innhente og ta i bruk statistiske programmeringspakker i R som dekker egne behov for dataanalyse
Arbeids- og undervisningsformer
 • Nettbaserte forelesninger
 • Nettbaserte kollokvier
 • Individuelt arbeid med innleveringsoppgaver
Arbeidskrav

Ingen

Vurdering

Fire individuelle innleveringsoppgaver. Innleveringsoppgavene vurderes til bestått/ikke bestått. Alle deleksamener må være bestått for at emnet skal vurderes til beståt

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
Bestått - Ikke bestått
Individuell
25%
Oppgave 1
Oppgave
Bestått - Ikke bestått
Individuell
25%
Oppgave 2
Oppgave
Bestått - Ikke bestått
Individuell
25%
Oppgave 3
Oppgave
Bestått - Ikke bestått
Individuell
25%
Oppgave 4
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag