LEDI1001 Digital kommunikasjon og sosiale medier

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Innføring i organisasjonskommunikasjon i et digitalt perspektiv
 • Bruk av sosiale medier i intern og ekstern kommunikasjon
 • Datastøttede samarbeidsformer og samhandlingsteknologi
 • Digital tjenesteinnovasjon og -produksjon
 • Vedlikehold og oppdatering av digital informasjon
 • Strategier for presentasjon av innhold via sosiale medier
 • Anvendelse og utvikling av sosiale medier i kontakt med brukere/kunder
 • Etiske perspektiver på anvendelse og formidling i sosiale medier, nettvett
 • Juridiske aspekter når det gjelder informasjonsvirksomhet og sosiale medier. Herunder personvernhensyn, offentlighetsloven og datatilsynets rolle
 • Informasjonsformidling via ulike sosiale medier

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om offentlige og private organisasjoners bruk av sosiale medier overfor ulike kundegrupper og brukere av digitale tjenester
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet digital kommunikasjon, herunder sosiale medier
 • har kunnskap om digitalisering og sosiale mediers historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har forståelse for og innsikt i juridiske og etiske problemstillinger knyttet til temaet digital kommunikasjon og sosiale medier
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan treffe begrunnede valg om hvordan digital kommunikasjon bør foregå i og mellom organisasjoner og i og mellom ulike brukergrupper
 • kan drøfte juridiske og etiske utfordringer og muligheter ulike organisasjoner og virksomheter møter i dagens digitale mediehverdag
 • kan på et faglig grunnlag vurdere ulike konsekvenser av organisasjoners og virksomheters anvendelse av sosiale medier
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til digital kommunikasjon og bruk av sosiale medier i og mellom organisasjoner, og mellom organisasjoner og brukere
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser når det gjelder IKT, digitalisering og digitale tjenester
 • kan vurdere etiske og juridiske sider ved digital kommunikasjon og bruk av sosiale medier
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsning. Det vil bli benyttet casearbeid tilpasset ulike fagområder og bransjetemaer. Det legges til rette for heldigital undervisning.

Arbeidskrav

Innlevering av et skriftlig arbeidskrav, individuelt eller i grupper på inntil 2 studenter.

Vurdering

6 dagers hjemmeeksamen, individuelt eller i grupper på inntil 3 personer. Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe/Individuell (1 - 3)
6 Dag(er)
100%
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
3ORG350 Digital kommunikasjon og sosiale medier
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring