LEDI1000 Digitale arbeidsformer i organisasjoner

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • IKT-strategi og organisering av IKT-arbeid i organisasjoner
 • Akitekturstrategier for IKT i organisasjoner
 • Digitale arbeidsprosesser, som regnskap, endringsprosesser og ledelsesutøvelse
 • Grunnleggende sider ved systemutvikling, prinsipper og metoder
 • Digitale samarbeidsformer og bruk av digitale verktøy når man arbeider distribuert, f.eks. Virtual Communities of Practices

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om digitale samarbeidsformer og hvordan de kan anvendes i praktisk problemløsning innenfor ulike bransjer og virksomheter
 • har kunnskap om hvordan IKT og digitalisering kan anvendes i praktisk strategisk arbeid, som for eksempel ledelse av endringsprosesser 
Ferdigheter

Studenten

 • kan bidra i arbeidsprosesser der digitale samarbeidsformer benyttes
 • har praktisk kunnskap om hvordan IKT bidrar til å forme organisasjonsprosesser innenfor ulike bransjer, som f.eks. ledelse, beslutninger, læring, rekruttering, kommunikasjon og omdømmebygging
 • kan bidra aktivt i prosesser for å digitalisere arbeidsprosesser og -oppgaver
Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til betydningen av hvordan digitalisering av arbeidsprosesser kan utvikle og effektivisere ulike organisasjoner
 • kan vurdere verdien og betydningen av digitale samarbeidsformer/communities of practice i ulike praktiske organisasjonssammenhenger
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsning. Det vil bli benyttet casearbeid tilpasset ulike fagområder. Det legges til rette for heldigital undervisning. 

Arbeidskrav

Innlevering av et skriftlig arbeidskrav, individuelt eller i grupper på inntil to studenter.

Vurdering

6 dagers hjemmeeksamen, individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Gruppe/Individuell (1 - 3)
6 Dag(er)
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring