Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

LAN2302 Presisjonsjordbruk

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: LAN1101 Innføring i landbruk og LAN1102 Landbruksmaskiner

Emnets innhold
 • Digitale driftsstyringsverktøy
 • Posisjonering
 • Registrering av jord og avling i felt
 • Fjerndeteksjon
 • Variabel tildeling og seksjonskontroll
 • Robotisering innen feltmekanisering

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap innen presisjonsjordbruk for de vanligste kulturvekstene i Norge
 • har kunnskap om samspillet og den praktiske anvendelsen av traktorer og landbruksmaskiner innen presisjonsjordbruk for å oppnå et optimalt agronomisk resultat
 • har kunnskap om posisjonering, effektivitet, kapasitet, energioverføring og virkningsgrad innen presisjonsjordbruk i felt
 • kjenner til nyskapnings- og utviklingsprosesser innen presisjonsjordbruk
 • kan oppdatere sin kunnskap innen presisjonsjordbruk
Ferdigheter

Studenten

 • har evnen til å analysere problemstillinger innen presisjonsjordbruk
 • kan anvende digitale driftsstyringsverktøy, databaser, apper og programmer innen presisjonsjordbruk, for å analysere registreringer av jord og avlinger i felt
 • kan anvende faglig kunnskap for å optimalisere maskiner med variabel tildeling og seksjonskontroll innen presisjonsjordbruk i Norge
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling  
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger innen presisjonsjordbruk
 • kan planlegge varierte arbeidsoppgaver innen presisjonsjordbruk
 • kan gjennomføre prosjektarbeid individuelt og sammen med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og digitalt
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor presisjonsjordbruk, og gjennom dette bidra til utvikling av god agronomisk praksis
Arbeids- og undervisningsformer
 • Problembasert læring
 • Veiledning
 • Forelesninger
 • Demonstrasjoner
 • Studentpresentasjoner
 • Gruppearbeid
Arbeidskrav
 • To muntlige presentasjoner i gruppe, bestående av maksimalt seks studenter. Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/presentasjonen
Vurdering
 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen (vektes 50%)
 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave (vektes 50%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
50%
Oppgave
ECTS - A-F
Individuell
50%
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag