LAN2202 Feltmekanisering 1 – våronn

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: LAN1101 Innføring i landbruk og LAN1102 Landbruksmaskiner

Emnets innhold
 • Feltmekanisering innenfor våronnsoperasjoner
 • Mekaniseringslinjer innenfor våronnsoperasjoner
 • Jordpakking ved feltmekanisering

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om feltmekanisering innen våronn for de vanligste kulturvekstene i Norge
 • har kunnskap om samspillet og den praktiske anvendelsen av traktorer og landbruksmaskiner i felt for å oppnå et optimalt agronomisk resultat
 • har kunnskap om effektivitet, kapasitet, energioverføring og virkningsgrad ved feltmekanisering
 • kjenner til nyskapnings- og utviklingsprosesser innen feltmekanisering
 • kan oppdatere sin kunnskap om feltmekanisering innen våronnsoperasjoner
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap for å optimalisere mekaniseringslinjer
 • har operativ forståelse av samspillet mellom traktorer og redskaper ved feltmekanisering
 • kan drøfte og vurdere registreringer i felt
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan anvende regneark og beregningsprogrammer for jordpakking og dekktrykk på maskiner
 • kan anvende jordbruksspesifikke databaser, apper og programmer
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger innen feltmekanisering
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innen feltmekanisering
 • kan gjennomføre prosjektarbeid individuelt og sammen med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og digitalt
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor feltmekanisering, og gjennom dette bidra til utvikling av god agronomisk praksis
Arbeids- og undervisningsformer
 • Problembasert læring
 • Veiledning
 • Forelesninger
 • Demonstrasjoner
 • Studentpresentasjoner
 • Gruppearbeid
Arbeidskrav
 • Tre muntlige presentasjoner i gruppe, bestående av maksimalt seks studenter. Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.
Vurdering

En individuell skriftlig innleveringsoppgave. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
ECTS - A-F
Individuell
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag