KSAM300 Forvaltningsøkonomi

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Kongsvinger
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: KORG350 Stats- og kommunalkunnskap (7,5 sp) eller tilsvarende. 

Emnets innhold
 • Samfunnsøkonomiske problemstillinger og økonomisk styring. Det legges hovedvekt på den økonomiske styring av offentlig virksomhet, styringsmetodene og redskapene som brukes i økonomisk styring og analyse av offentlig virksomhet. Fokus ligger på de økonomiske sammenhengene, forutsetninger for effektivitet og økonomisk styring i offentlig virksomhet.
 • Sentrale ledelsesverktøy knyttet til økonomistyring, budsjetteori og målstyring vektlegges.
 • Problemstillinger knyttet til markedsorientering, effektivitet og konkurranseutsetting belyses.

Læringsutbytte

Målet for emnet er å gi grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å delta i og lede økonomisk styring av offentlig virksomhet og å kunne gjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet.  Emnet skal gi en bred forståelse for sammenhengen mellom markedsøkonomien og den offentlig virksomheten.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om og forståelse for økonomisk styring i offentlige virksomheter herunder de styrings- og analysemetoder som er tilgjengelig som metoder for budsjettstyring, økonomisk planlegging, målstyring og samfunnsølkonomiske analyser som kostnadsanalyser og nytte/kostnadsanalyser
 • har kunnskap om virkemidler og sammenhenger i makroøkonomisk styring, hvordan markedsøkonomien fungerer og forholdet mellom offentlig virksomhet og markedsstyrt virksomhet
 • har kunnskap om New Public Mangement (NPM) som perspektiv og utfordring for offentlig sektor, spesielt med hensyn til effektivitet og utvikling
Ferdigheter

Studenten

 • kan delta i økonomiske styringsprosesser som budsjettering, økonomisk planlegging og målstyring i offentlige sektor
 • kan delta i og  gjennomføre enkle økonomiske analyser av offentlige tiltak
 • kan delta i økonomiske styringsprosesser i offentlig virksomhet
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i teori og teoretisk og analytisk begrepsapparat slik at hun eller han kan kommunisere om faglige og aktuelle problemstillinger med politisk og administrativ ledelse og allmennheten
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningssamlinger med forelesninger og oppgaveløsning. Innlevering av skriftlige oppgaver med tilbakemelding (se obligatoriske arbeidskrav). 

Arbeidskrav

To skriftlige innleveringsoppgaver, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Vurdering

7 dagers  individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
7 Dag(er)
 • Alle
100
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
8FØ115 Forvaltningsøkonomi
15
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring