KORG350 Stats- og kommunalkunnskap

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Politikk og makt
 • Den parlamentariske styringskjeden
 • Valg og representasjon
 • Storting og regjering
 • Ulike perspektiver på kommunene     
 • Statsforfatningen og den politiske styringskjeden
 • Fylkeskommunen og det regionale nivået
 • Forholdet mellom kommune og stat
 • Politisk deltakelse og representativitet     
 • Brukeren som aktør og deltaker og styringskriterium (bruker- og innbyggerundersøkelser, valgfrihet og deltakelse)
 • Ulike prinsipper for styring og ledelse av offentlig sektor (regelbasert styring, tillitsbasert styring, New public management)
 • Tillit og kontroll
 • Supplerende kanaler for innflytelse  
 • Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union
 • Rettsliggjøring av samfunnet
 • Forholdet mellom det offentlige og innbyggerne

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til grunnleggende begreper innen studiet av offentlig politikk
 • kjenner grunnprinsippene for vårt demokratiske styringssystem
 • kjenner til forvaltningsnivåenes oppbygning, roller og arbeidsmåter
 • kjenner til ulike prinsipper for styring og ledelse av offentlig sektor
 • har forståelse for hvordan det offentlige apparatet er utformet og hvilke implikasjoner dette har for utøvelsen av politisk makt og fordelingen av goder i samfunnet
Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og analysere hvordan styringsapparatets utforming og funksjonsmåte påvirker samfunnet og den enkelte borger
 • kan forstå hvordan man kan utøve politisk innflytelse gjennom ulike kanaler
 • har forståelse for særpreget ved lokaldemokratiet og lokalpolitikken og forholdet mellom administrasjon og folkevalgte
Generell kompetanse

Studenten

 • har en selvstendig og reflekterende holdning til hvordan offentlig sektor fungerer
 • har forståelse for forholdet mellom folkevalgte organer og offentlig forvaltning.
Arbeids- og undervisningsformer

Samlings- og nettbasert undervisning. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene.

Arbeidskrav

To skriftlige innleveringsoppgaver, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Vurdering

7 dagers, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
7 Dag(er)
 • Alle
100
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
8ORG350 Stats- og kommunalkunnskap
15
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring